ขั้นตอนการสมัครอบรม | การชำระเงิน

วิธีการสมัครหลักสูตรอบรมต่างๆ

    กรุณาส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาทางอีเมล์ topprotpd@yahoo.com หรือแฟ๊กซ์ 038-387719  และ นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกของการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  (ให้ผู้เข้าอบรม และ นายจ้างหรือผู้แทนของบริษัท ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อบรม
 • สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) เฉพาะหลักสูตร คณะกรรมการ คปอ.

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 • คู่มือประกอบการอบรม
 • วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีที่เข้ารับการอบรมครบตามเวลาและผ่านการประเมิน)   

 

วิธีการจ่ายเงิน

 • ชำระเงินโดยสั่งจ่ายเช็ค ในนามบริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย
 • สาขาบางพระ (ชลบุรี)  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 653-2-06137-5  ชื่อบัญชี บริษัทท๊อป โปรเฟสชั่นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
 • กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม  บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  (Top Professional and Development Co.,Ltd.) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205550017049
 • กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา Fax สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 038-387719
 • กรุณานำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน
 • กรณียกเลิกการเข้าอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน

 

Projects:
  Visitors: 565,673