หลักสูตร แผนตารางอบรม จป Public Training-ด้านความปลอดภัย 2559-2560 (2016-2017) อบรม จป-ระยอง-ชลบุรี จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร อบรม คปอ อบรม จป เทคนิค ระยอง อบรม จป หัวหน้างาน สมุทรปราการ อบรมจป-บริหาร กรุงเทพฯ อบรม-หัวหน้างาน ชลบุรี

หลักสูตร แผนอบรม Public Training ด้านความปลอดภัย 2559-2560 (2016-2017) อบรม จป หัวหน้างาน อบรม จป บริหาร อบรมจป บริหาร คปอ จป เทคนิค หลักสูตรความปลอดภัยในด้านต่างๆ หลักสูตรอบรมแผนฝึกอบรม ความปลอดภัย

Safety In Thai

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

www.tpd.co.th

(สถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเซฟตี้อินไทย)

274/21 หมู่ 2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ศูนย์ฝึกทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) 

เป็นศูนยืฝึกอบรมของบริษัทเรา ที่มีอุปกรณ์พร้อมในเรื่องการจัดอบรมและสัมมนาครบวงจร

ตั้งอยู่ที่ 7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 www.safetyinthai.com

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2549 เริ่มก่อตั้งบริษัท ชื่อ ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด 

โดยจดทะเบียนพาณิชย์ในวันที่ 17 กันยายน 2549 รวมระยะเวลาประมาณ 10 ปี ที่เรา

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดอบรมและสัมมนา จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ก่อตั้ง 17 กันยายน 2549

โดยเมื่อปี 2556 เราได้อนุมัติ ผ่าน ISO9001:2008 ในขอบข่าย คุณภาพด้านการจัดการเอกสาร การจัดอบรมและสัมมนา และในปีถัดมาเราได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ ให้ได้การรับรองขึ้นทเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับ เทคนิค(จป หัวหน้างาน จป บริหาร และจป เทคนิค) และ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.)

 

ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย Safety หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน ระดับ บริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน-อบรม จป หัวหน้า จป บริหาร จป เทคนิค คปอ และหลักสูตรด้านความปลอดภัย

ต่างๆ เช่น การอบรมในหลักสูตรการทำงานบนที่สูง การอบรมในหลักสูตรไฟฟ้า หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

หลักสูตร จิตสำนึกด้านความปลอดภัย และอื่นๆ เป็นต้น

ประเภทวันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
08 ส.ค 2560HRD-0113 หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error Payroll)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
08 ส.ค 2560QC-0601 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S)โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
08 ส.ค 2560QC-0302 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
08 ส.ค 2560QC-0602 หลักสูตร : การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
08 ส.ค 2560QC-0301 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลิต (Productivity Improvement by 5S)Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
09 ส.ค 2560ST-0606 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds)โรงแรมแอท (At Ayutthaya Hotel) จ.อยุธยา
09 ส.ค 2560ST-0306 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds)Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค 2560ST-0202 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)ศูนย์ฝึกอบรม อิสเทิร์นซีบอร์ด (PLAZA II) จ.ระยอง
10 ส.ค 2560ST-0301 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค 2560HRD-0133 หลักสูตร : การวางแผนอย่างไรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท (Master Plan & Action Plan for Company Policy)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
10 ส.ค 2560ST-0104 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
10 ส.ค 2560ST-0401 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน(จป.หัวหน้างาน)Avana Bangkok Hotel (บางนา กรุงเทพฯ)
10 ส.ค 2560ST-0302 หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)Bfc Club House (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา
14 ส.ค 2560QC-0107 หลักสูตร : การตรวจติดตาม 5 ส แบบ AI (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
14 ส.ค 2560HRD-0102 หลักสูตร : การพัฒนาภาวะผู้นำ ( Ledership Development)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
15 ส.ค 2560ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้า/ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในอาคารHROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
15 ส.ค 2560HRD-0119 หลักสูตร : เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ ( Powerful thinking tools for successful problem solving )HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
15 ส.ค 2560ST-0106 หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน (Safety of Working Scaffolds)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
15 ส.ค 2560ST-0504 หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
16 ส.ค 2560QC-0101 หลักสูตร : 5ส กับการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement by5S)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
Visitors: 45,484