ตารางอบรมเขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 
แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2560/2017 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!


 

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :BFC CLUB HOUSE (บางวัว กม.42) จ.ฉะเชิงเทรา

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

ST-0301

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Supervisor Level)

2,100

1,800

2

 

23-24

 

27-28

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0302

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

2,100

1,800

2

 

23-24

 

27-28

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0303

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(Safety officer in Technical Level)

3,500

3,300

3

 

 

27-29

 

 

 

11-13

 

 

 

21-23

 

ST-0304

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)

2,100

1,800

2

 

 

28-29

 

9-10

 

12-13

 

20-21

 

22-23

 

ST-0305

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

(Installation of Scaffolding and Inspection Technic)

4,500

4,000

2

 

 

21-22

 

 

19-20

 

 

12-13

 

 

6-7

ST-0306

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

(Safety of Working Scaffolds)

3,000

2,500

1

 

14

 

 

3

 

 

9

 

 

9

 

ST-0307

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

3,000

2,500

1

 

 

7

 

 

1

 

 

7

 

 

1

ST-0308

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height)

3,000

2,500

1

 

 

 

4

 

 

5

 

 

11

 

 

     แนะนำหลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

QC-0301

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

3,500

2,500

1

 

1

 

 

4

 

 

8

 

 

8

 

QC-0302

 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) 

4,500

3,000

1

 

1

 

 

4

 

 

8

 

 

8

 

QC-0304

การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน  ( Preventive Maintenence)   

4,500

3,000

1

 

 

1

 

 

6

 

 

1

 

 

22

QC-0305

ความสูญเสีย 7 ประการ  (7 Westes)

5,000

4,500

1

 

 

 

3

 

 

3

 

 

17

 

 

QC-0306

QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)

4,000

3,500

1

23

 

 

26

 

 

24

 

 

25

 

 

QC-0307

การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ  ABC  (ABC System for Warehouse Management ) 

5,000

4,500

1

 

27

 

 

29

 

 

28

 

 

30

 

QC-0309

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

4,500

3,000

1

 

27

 

 

29

 

 

28

 

 

30

  

ภาพการอบรม จป. ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

ต็ม

 

14-15

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

 

ต็ม

 

14-15

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

 

ต็ม

 

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เต็ม

 

ต็ม

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของลูกค้า สามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

 

 


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

Visitors: 89,536