ขั้นตอนการสมัครอบรม | การชำระเงิน

 

 

 วิธีการสมัครหลักสูตรอบรมต่างๆ

    กรุณาส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาทางอีเมล์ topprotpd@yahoo.com หรือแฟ๊กซ์ 038-387719  และ นำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มาให้เจ้าหน้าที่ในวันแรกของการฝึกอบรม

1.เอกสารประกอบการสมัคร

    1.1 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  (ให้ผู้เข้าอบรม และ นายจ้างหรือผู้แทนของบริษัท ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท)

    1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อบรม

    1.3 สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) เฉพาะหลักสูตร คณะกรรมการ คปอ.

2. ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

    2.1 คู่มือประกอบการอบรม

    2.2 วุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด (กรณีที่เข้ารับการอบรมครบตามเวลาและผ่านการประเมิน)   

 

3.วิธีการจ่ายเงิน

    3.1 ชำระเงินโดยสั่งจ่ายเช็ค ในนามบริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 653-2-06137-5  ชื่อบัญชี บริษัทท๊อป โปรเฟสชั่นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

    3.2 กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในนาม  บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนลแอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  (Top Professional and Development Co.,Ltd.) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0205550017049

    3.3 กรณีชำระเงินล่วงหน้า กรุณา Fax สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 038-387719

     3.4 กรุณานำเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% มาให้ในวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน

     3.5 กรณียกเลิกการเข้าอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระค่าอบรมเต็มจำนวน



 

Visitors: 616,706