อบรม จป หัวหน้างาน | หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน จป.ระดับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ จป หัวหน้างาน | อบรม หัวหน้างาน จป หัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 2017 | ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

ทำไมถึงต้องอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.  ๒๕๕๔

กำหนดไว้ดังนี้

         มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

        มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

ดังนั้นตามกฎหมายแล้ว นายจ้างมีหน้าที่จัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.ป.) ขึ้นในสถานประกอบการของตน

อบรม จป หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ, อบรมความปลอดภัยในการทำงานง, อบรมชลบุรี, อบรมจปหัวหน้างาน, อบรมจปบริหาร, อบรมจปเทคนิค, อบรมคปอ, อบรมSafety,อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานโดยสามารถนำไปดำเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะต้องจัดให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน"  เพราะหัวหน้างานทุกตำแหน่ง ถือว่า เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน โดยตำแหน่ง ในการทำงานนนั้น หัวหน้านับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพราะหัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงการทำงานของพนักงานว่ามีความปลอดภัยมากน้อยระดับไหน

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ราคาค่าอบรมสัมมนา จป.ระดับหัวหน้างาน หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน 

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ประจำปี 2559-2560
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) บางแสน จ.ชลบุรี
ตารางการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ประจำปี 2559-2560

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                     

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

ตัวอย่างใบประกาศ จป หัวหน้างาน

กรุณากรอกข้อความ...
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 45,486