ตารางอบรม IN-House  : หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน จป บริหาร-เครน ปั้นจั่น โฟล์คลิฟ ชลบุรี สมุทรปราการ โคราช ระยอง ปราจีน อยุธยา

หัวข้อการอบรม
TP-162 หลักสูตรอบรม : การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management)
TP-161 หลักสูตรอบรม : การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR)
TP-160 หลักสูตรอบรม : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA)
TP-159 หลักสูตร อบรม: หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง เข้าทำงานใหม่
TP-158 หลักสูตร อบรม: ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (อบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน)
TP-157 หลักสูตร อบรม ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (หลักสูตรด้านความปลอดภัย)
TP-156 หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน
TP-155 หลักสูตร อบรม : การจัดการความปลอดภัยในการทางานกับสารเคมี (ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย)
TP-154 หลักสูตรอบรม : การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน (The Danger Identicification and Risk Assessment of the work)
TP-153 หลักสูตร อบรม : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training )
TP-152 หลักสูตร อบรม : ออฟฟิซซินโดรม กับการประเมินความเสี่ยงระหว่างการทำงาน(Office Syndrome and the Risk Assessment During Operation)
TP-151 อบรม หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
TP-150 อบรม หลักสูตร เครื่องมือคิดทรงพลังเพื่อแก้ปัญหาได้สำเร็จ ( Powerful thinking tools for successful problem solving )
TP-149 หลักสูตร อบรม การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน ( Positive Thinking for Working & Life)
TP-148 หลักสูตรอบรม พัฒนาตนเองอย่างไร?ให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและการทำงาน ( Self Development for Work and Life )
TP-147 หลักสูตร อบรม : ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร 
TP-146 หลักสูตร อบรม สอนให้รวยด้วยการใช้เงินไปทำงานแทน (Teaching Rich : Use Money as a Substitute for Working )
TP-145 หลักสูตร อบรม : เทคนิคการประเมินผลงานอย่างไร ให้ลูกน้องยอมรับ ( Performance Appraisal Techniques )
TP-144 หลักสูตร อบรม การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก (Strategy Thinking and Planing : Proactive Working )
TP-143 หลักสูตร อบรม การเป็นวิทยากรภายในองค์กรอย่างมืออาชีพ (Train the Trainer)
Visitors: 817,211