หลักสูตร ทดสอบมาตรฐานระบบแอร์ (Air Conditioning Standard Test)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (ช่างปรับอากาศ ระดับ 1) 

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้

 

 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หมายถึง ผู้ปรับ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซม

อุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ

เพื่อดูความถูกต้อง วินิจฉัย ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และทางกล ถอด ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์

ที่ชำรุดถ้าจำเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาด ระดับ ๑

หมายถึง ช่างซึ่งมีความสามารถประกอบอาชีพในงานอ่านแบบเครื่องกลและไฟฟ้าเบื้องต้น ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้า 

การต่อวงจรไฟฟ้า ระบบควบคุุมทางไฟฟ้าและการเดินท่อระบบสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศมีความสามารถทำความเย็น

ขนาดไม่เกิน ๘ กิโลวัตต์ (๒๕,๐๐๐ BTU/hr.)

 

 

 


 


การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขา อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

อบรม 3 วัน ราคา 8,500 บาท/ท่าน

( กรณีรวม VAT 7% ชำระสุทธิราคาท่านล่ะ 9,095 บาท )

 

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

27-29 / มกราคม / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1


2

24-26 / กมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1


3

31 มีนาคม - 2 เมษายน / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

4

21-23 / เมษายน / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

 5

26-28 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

6

30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

7

21-23 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

8

1-3 / กันยายน / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

9

20-22 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

10

17-19 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

 

11

22-24 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร - ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

 
 

 

  

การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแห่งชาติ 

สาขา อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล

(Test of National Skill Standards of Air Condition Level 1)

หลักการและเหตุผล

          มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ผู้ปรับ  ประกอบ  ติดตั้ง 

และซ่อมแซมอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์  โดยปฏิบัติงานตรวจดูรูปแบบแผงวงจรทางเดินสายไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ

เพื่อดูความถูกต้อง  วินิจฉัย ข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  และทางกล  ถอด  ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชํารุดถ้าจําเป็นอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  โดยความเห็น

ชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน

และการพาณิชย์ขนาดเล็ก

      2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ กระบวนการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศใน

บ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์

ขนาดเล็ก

      2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กตามมาตรฐานฝีมือแรง

งานแห่งชาติ

 รูปแบบการฝึกอบรม

      1)  เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

      2)  เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบการสาธิตและตัวอย่าง  (Demonstration)    

      3)  เน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ  (Technology-based learning )

      4)  เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning การติดตั้งตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

 กลุ่มเป้าหมาย :            ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

จำนวนวันที่อบรม :         3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม :       12  คน/รุ่น 

วิทยากร :                     ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลฯ เลขที่ ชบ ๐๐๕/๒๕๖o

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทั้งนี้ จึงได้มีการเพิ่มในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน  

 

หลักสูตร แอร์ (อบรม ช่างแอร์) ชลบุรี-ระยอง

หลักสูตร แอร์ (อบรม ช่างแอร์) ชลบุรี-อยุธยา-ระยอง

หลักสูตร แอร์ (อบรม ช่างแอร์) ชลบุรี

ทดสอบมาตรช่างแอร์ ชลบุรี 1

 

 

 

 

 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของลูกค้า สามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

 Visitors: 845,755