> หลักสูตร ISO 45001 : 2018 Requirements

หลักสูตร

ข้อกำหนด ISO 45001 : 2018

(ISO 45001 : 2018 Requirement)

 

 หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กรให้อยู่รอด และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holder) ขององค์กรจะต้องได้รับการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่ง ISO 45001 ประกาศใช้ในปี 2018 เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยองค์กรต่างๆ ล้วนให้ความสำคัญกับการจัดทำระบบมาตรฐานเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจการดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของบริบทขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำและประเมินความเสี่ยง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ OHSAS 18001 : 2007 ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรได้

2.ผู้อบรมเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน ทิศทางกลยุทธ์องค์กร การชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รูปแบบการอบรม

1. การบรรยายเชิงบูรณาการ

2. การเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม

3. การยกตัวอย่าง และ case study 

กลุ่มเป้าหมาย:                ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / ตัวแทนฝ่ายบริหาร

จำนวนวันที่อบรม:             2 วัน

จำนวนผู้เข้าร่วม:              30 คน

วิทยากร:                      ผู้ทรงคุณวุฒิ

Visitors: 833,894