หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

 


หลักสูตร


ผู้เฝ้าระวังไฟ (FIRE WATCH MAN)


 

 


                

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ 

(fire watch man)

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

8

14 / ตุลาคม / 2564

1,900

1,700

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (online)

9

6 / พฤศจิกายน / 2564

1,900

1,700

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (online)

10

2 / ธันวาคม / 2564

1,900

1,700

 หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (online)

 

 

 

 

  

 

หลักสูตร : ผู้เฝ้าระวังไฟ 

(Fire Watch Man)

 

 

หลักการและเหตุผล        

          Fire Watch หรือผู้เฝ้าระวังไฟนั้น เป็นบุคคลที่สําคัญในการทํางานที่มีประกายไฟ และมีความร้อน เช่น งานตัด งานเชื่อม งานเจียรงาน ขัดและเผา รวมถึงการเดินการใช้เครื่องกลต่าง ๆ เพราะงานเหล่านี้ทําให้เกิดอัคคีภัย และขณะทํางาน (ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมประกายไฟได้และไม่สามารถดูได้ขณะทํางาน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัยจะต้องปฏิบัติงานนี้เท่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีในการติดต่อสอสารกับหน่วยดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังต้องมีวิธีการประสานงานกับเจ้าของอาคาร แต่บุคลากรเฝ้าระวังอัคคีภัยไม่ใช่นักดับเพลิงโดยตรง กล่าวคือจะไม่ทําหน้าที่ดับเพลิง ในฐานะนักดับเพลิง แต่ทําในฐานะบุคคลทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญตอบทบาทหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch) ในหน้างานที่เกิดจากการเชื่อมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
ภายในโรงงาน

          2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้จากการเรียนรู้และฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ทําหน้าที่เฝ้าระวังไฟในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

 

หัวข้อการอบรม

          1) ที่มาและความสําคัญของผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

          2) หน้าที่และบทบาทผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch) ในหน้างานที่เกิดจากการเชื่อมเื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงาน

                    2.1 สังเกตทิศทางลม

                    2.2 เฝ้าสังเกตสะเก็ดลูกไฟและแสง

                    2.3 ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ

                    2.4 เฝ้าสังเกตอุปกรณ์และเครื่องจักร

                    2.5 คอยส่งสัญญาณแจังเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

                    2.6 ทราบและรู้ถึงจุดแจ้งเหตุและทางหนีไฟ

          3) ช่วงเวลาที่กําหนดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

          4) การฝึกซ้อมภาคปฏิบัติของผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม หัวหน้างาน พนักงานทําหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

ระยะเวลา :  อบรม 1วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 

 

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

แบ่งตามประเภทของไฟ

ตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

 

   
 


 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

เนื้อหาการอบรม

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ


Visitors: 909,451