หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

 

 

หลักสูตร

 

ผู้เฝ้าระวังไฟ (FIRE WATCH MAN)

 

 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

  

 

  

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 
แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์


 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ 

(fire watch man)

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

56 จันทร์ 18 ก.ย. 2566 ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

1,900.-  1,700.-
57 ศุกร์ 6 ต.ค. 2566 ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

1,900.-  1,700.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

58 ศุกร์ 20 ต.ค. 2566 ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

1,900.-  1,700.-
59 ศุกร์ 10 พ.ย. 2566 ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

1,900.-  1,700.-
60 จันทร์ 20 พ.ย. 2566 ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

1,900.-  1,700.-
61 พุธ 6 ธ.ค. 2566 ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

1,900.-  1,700.-
62 พุธ 20 ธ.ค. 2566 ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

1,900.-  1,700.-


 

โปรแกรมอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ ปี 2566/2023 (ชลบุรี)

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 1,900 บ. สมาชิก : 1,700 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

ที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

9พฤหัสฯ 14 ก.ย. 2566
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,900.- 1,700.-
เต็ม
เต็ม
10พฤหัสฯ 26 ต.ค. 2566
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,900.- 1,700.-
เต็ม
เต็ม
11พุธ 15 พ.ย. 2566
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,900.- 1,700.-
เต็ม
เต็ม
12พฤหัสฯ 14 ธ.ค. 2566
ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch Manชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,900.- 1,700.-
เต็ม
เต็ม

 

  

 

หลักสูตร : ผู้เฝ้าระวังไฟ 

(Fire Watch Man)

 

 

หลักการและเหตุผล        

          Fire Watch หรือผู้เฝ้าระวังไฟนั้น เป็นบุคคลที่สําคัญในการทํางานที่มีประกายไฟ และมีความร้อน เช่น งานตัด งานเชื่อม งานเจียรงาน ขัดและเผา รวมถึงการเดินการใช้เครื่องกลต่าง ๆ เพราะงานเหล่านี้ทําให้เกิดอัคคีภัย และขณะทํางาน (ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมประกายไฟได้และไม่สามารถดูได้ขณะทํางาน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัยจะต้องปฏิบัติงานนี้เท่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีในการติดต่อสอสารกับหน่วยดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังต้องมีวิธีการประสานงานกับเจ้าของอาคาร แต่บุคลากรเฝ้าระวังอัคคีภัยไม่ใช่นักดับเพลิงโดยตรง กล่าวคือจะไม่ทําหน้าที่ดับเพลิง ในฐานะนักดับเพลิง แต่ทําในฐานะบุคคลทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญตอบทบาทหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch) ในหน้างานที่เกิดจากการเชื่อมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
ภายในโรงงาน

          2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้จากการเรียนรู้และฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ทําหน้าที่เฝ้าระวังไฟในการทํางานได้อย่างปลอดภัย

 

หัวข้อการอบรม

          1) ที่มาและความสําคัญของผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

          2) หน้าที่และบทบาทผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch) ในหน้างานที่เกิดจากการเชื่อมเื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงาน

                    2.1 สังเกตทิศทางลม

                    2.2 เฝ้าสังเกตสะเก็ดลูกไฟและแสง

                    2.3 ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ

                    2.4 เฝ้าสังเกตอุปกรณ์และเครื่องจักร

                    2.5 คอยส่งสัญญาณแจังเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

                    2.6 ทราบและรู้ถึงจุดแจ้งเหตุและทางหนีไฟ

          3) ช่วงเวลาที่กําหนดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

          4) การฝึกซ้อมภาคปฏิบัติของผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม หัวหน้างาน พนักงานทําหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

ระยะเวลา :  อบรม 1วัน (9.00 น. - 16.00 น.)


 

 

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิง

แบ่งตามประเภทของไฟ

ตามข้อกาหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10)

 

   
 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ภาพบรรยากาศการอบรม 

        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

        


เนื้อหาการอบรม

หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ


Visitors: 1,163,467