หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

หลักสูตร : ผู้เฝ้าระวังไฟ

(Fire Watch)

 (In-House)

 หลักการและเหตุผล

        Fire Watch หรือผู้เฝ้าระวังไฟนั้น เป็นบุคคลที่สำคัญในการทำงานที่มีประกายไฟ และมีความร้อน เช่นงานตัด งานเชื่อม งานเจียรงาน ขัดและเผา รวมถึงการเดินการใช้เครื่องกลต่าง ๆ เพราะงานเหล่านี้ทำให้เกิด อัคคีภัย และขณะทำงาน (ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมประกายไฟได้ และไม่สามารถดูได้ขณะทำงาน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัยจะต้องปฏิบัติ งานนี้เท่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะต้องใช้อย่างน้อยหนึ่งวิธีในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยดับเพลิง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังต้องมีวิธีการประสานงานกับเจ้าของอาคาร แต่บุคลากรเฝ้าระวังอัคคีภัยไม่ใช่นักดับเพลิงโดยตรง กล่าวคือจะไม่ทำหน้าที่ดับเพลิง ในฐานะนักดับเพลิง แต่ทำในฐานะบุคคลทั่วไป

 

  วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch) ในหน้างานที่เกิดจากการเชื่อมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงาน

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้จากการเรียนรู้และฝึกฝน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ทำหน้าที่เฝ้าระวังไฟในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

 


 หัวข้อการอบรม

      1) ที่มาและความสำคัญของผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

      2) หน้าที่และบทบาทผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch) ในหน้างานที่เกิดจากการเชื่อมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงาน

         2.1 สังเกตทิศทางลม

         2.2 เฝ้าสังเกตสะเก็ดลูกไฟและแสง

         2.3 ดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ

         2.4 เฝ้าสังเกตอุปกรณ์และเครื่องจักร

         2.5 คอยส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

         2.6 ทราบและรู้ถึงจุดแจ้งเหตุและทางหนีไฟ

     3) ช่วงเวลาที่กำหนดให้มีผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

     4) การฝึกซ้อมภาคปฏิบัติของผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

 

  

  วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้เข้าร่วมอบรม : หัวหน้างาน พนักงานทำหน้าที่ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch)

  ระยะเวลา : อบรม 1 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)

  สถานที่อบรม : บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้


*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 836,347