อบรม จป บริหาร คปอ (ภาษาอังกฤษ)

อบรม จ ป บริหาร ภาษา อังกฤษ ท๊อปโปร ระดับหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษ อบรม จป บริหาร ภาษาอังกฤษ ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ อบรม จป บริหาร Eng ตามหลักสูตร กฎกระทรวงแรงงานที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย safety officer management level จป บริหาร ภาษาอังกฤษ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ซึ่งโดยบังคับใช้แก่กิจการหรือสถานประกอบการ ผู้ที่จะ อบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ. จป.เทคนิค ต้องผ่านการ อบรม จป ภาษาอังกฤษ เราบริการให้สำหรับผู้ที่สนใจ อบรม จป บริหาร ภาษาอังกฤษ ให้เข้าใจตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน และด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย ผู้ที่สนใจ หลักสูตร จป บริหาร ภาษาอังกฤษ (ENG) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Public โทร.086-3699225 หรือ In House โทร. 097-2370949 มั่นใจได้ว่าเราบริการอย่างเต็มที่ และให้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย จป บริหาร และ จป หัวหน้างาน คปอ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

จป. บริหาร (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 15,000 บ. สมาชิก : 14,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

    

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

5

มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

 6

 กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

7

 สิงหาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

 8

24-25 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

9

26-27 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

 10

23-24 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร ENG

 
 
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

จป. บริหาร (หลักสูตร ภาษาจีน)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 15,000 บ. สมาชิก : 14,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

    

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

29-30 / กันยายน / 2563

หลักสูตร จป.บริหาร ภาษาจีน
อบรม คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ.

(ภาษาอังกฤษ-ENG) 

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานระดับบริหาร เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนก และผู้จัดการส่วน

ระยะเวลาอบรม

วัน (12 ชั่วโมง)

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป : 15,000 บ. สมาชิก : 14,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

 กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ. (ENG)
  

หลักสูตร - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (ภาษาอังกฤษ)

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

 **หมายเหตุ**  กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง  ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย          

  • เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงานได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

วิทยากร

  • ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

ระยะเวลาอบรม  

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

สถานที่อบรม

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี


กำหนดการฝึกอบรม

จป. ระดับบริหาร  (ภาษาอังกฤษ-ENG) 

กำหนดการฝึกอบรม

คปอ.  (ภาษาอังกฤษ-ENG) กำหนดการฝึกอบรม

จป. ระดับบริหาร  (ภาษาจีน)  

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

 


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด

เราได้ผ่านการรับรองการตรวจสอบ ระบบงานบริหารคุณภาพ ISO 9001 

และได้ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

 

SAFETY IN THAI

ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา  

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทรPUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009 , 086-3699-225 , 098-2819-879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345-669 , 063-2681-079

 ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com  Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 


Visitors: 815,352