หลักสูตร lock out tag out : หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน วิทยากรอบรมหลักสูตร lock out tag out

 

 

 

หลักสูตร

LOCK OUT TAG OUT

 

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai 

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 

และ ระดับ บริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

 

 

 

 

แผนการฝึกอบรม จป. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ปี 2566/2023 


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เรียนแบบยุคใหม่

 สะดวกสบาย ราคาประหยัด ปลอดภัย และได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่

สำคัญของ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร  จป.เทคนิค 

คปอ.  พร้อมวิธีการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

เรียนรู้วิธีการวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

ให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ได้รับอนุญาตจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรตอกเสาเข็ม โฟล์คลิฟท์ 

ไฟฟ้า ทำงานบนที่สูงปั้นจั่น งานเชื่อม นั่งร้าน แอร์ 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร LOCK OUT TAG OUT

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online 


รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

48ศุกร์ 29 ก.ย. 2566การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)อบรมออนไลน์หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.- 2,300.-
49พุธ 11 ต.ค. 2566การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)อบรมออนไลน์หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.- 2,300.-
50ศุกร์ 27 ต.ค. 2566การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)อบรมออนไลน์หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.- 2,300.-

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

51 เสาร์ 11 พ.ย. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,300.-
52 ศุกร์ 24 พ.ย. 2566 การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,300.-
53 ศุกร์ 8 ธ.ค. 2566 การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,300.-
54 อังคาร 19 ธ.ค. 2566 การป้องกันอันตราย ด้วยเทคนิคการล็อกและป้ายทะเบียน Lockout Tagout(LOTO)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,500.-  2,300.-

 

หลักการและการจัดการระบบ

"Lock out & Tag out" ในโรงงาน

หลักการและเหตุผล
Lock out & Tag outเป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้ระบบที่เรียกว่า visual control มาใช้ในขณะที่มี ซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งระบบของเครื่องจักร เนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตร Lock out & Tag out จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. 2552


วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในระบบ Lock out & Tag out
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ไปใช้ในระบบปฏิบัติงานได้
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขและแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในระบบ Lock out & Tag out ไปใช้ในการทำงานด้วยความปลอดภัย


เนื้อหาการอบรม
1) Lock out & Tag out คืออะไร? เป็นระบบที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างไร?
2) หลักการและกระบวนการ Lock out & Tag out
3) การนำระบบ Lock out & Tag out สู่ระบบการปฏิบัติงาน


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop
สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้
ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงาน/หัวหน้างานของแต่ละแผนก
ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 -
 16.00 น.)

         เราเป็นสถาบันที่จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร lock out tag out ที่สามารถตอบสนองในกระบวนการผลิต ที่ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เครื่องจักรมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการหยุดงานเพื่อซ่อมแซ่มเป็นหรือเปลี่ยนเครื่องจักรอยู่บ่อยครั้ง และมักเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็หลายครั้ง ที่สาเหตุมาจากจากไม่มีป้าย Lock out Tag out นั้นเอง ที่ทำให้ผู้ร่วมงานและผู้ซ่อมบำรุงที่หยุดเครื่องจักรไม่รับรู้ถึงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มเครื่องจักร จึงมักเกิดอุบัติเหตุประจำ ดังนั้น หลักสูตร lock out Tag out จึงมีความสำคัญอย่างมากในการฝึกการใช้ป้าย Lock out Tag outเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

 


LOCK OUT TAG OUT

เป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมพลังงานที่เป็นอันตราย เช่น กระแสไฟฟ้า แรงกล แรงดันอากาศ

แก๊ส ไฮโดรลิก ฯลฯ โดยหมายถึงกระบวนการปฏิบัติเฉพาะกิจเพื่อป้องกันลูกจ้าง

จากการเกิดขึ้นของพลังงานต่างๆที่ไม่ได้คาดคิดหรือการเดินเครื่อง

ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือปล่อยพลังงานที่เป็นอันตราย

 

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม


        

             

    

    

    

    

    

    

   

       

 

        


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,149,150