หลักสูตร lock out tag out : หลักการและการจัดการระบบ Lock out & Tag out ในโรงงาน วิทยากรอบรมหลักสูตร lock out tag out

หลักสูตร หลักการและการจัดการระบบ "Lock out & Tag out" ในโรงงาน

หลักการและเหตุผล
Lock out & Tag out เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักรที่ช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้ นได้ โดยใช้ระบบที่ เรียกว่า visual control มาใช้ในขณะที่มี ซ่อมบ ารุงหรือปรับแต่งระบบของเครื่องจักร เนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตร Lock out & Tag out จึงมี ประโยชน์ต่อการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552


วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในระบบ Lock out & Tag out
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ไปใช้ในระบบปฏิบัติงานได้
3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และแนวทางที่
เหมาะสมในการนำไปใช้ในระบบ Lock out & Tag out ไปใช้ในการทำงานด้วยความปลอดภัย


เนื้อหาการอบรม
1) Lock out & Tag out คืออะไร? เป็นระบบที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างไร?
2) หลักการและกระบวนการ Lock out & Tag out
3) การน าระบบ Lock out & Tag out สู่ระบบการปฏิบัติงาน


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีการอบรม: การบรรยาย , Workshop
สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้
ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงาน/หัวหน้างานของแต่ละแผนก
ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 ‟ 16.00 น.)

          เราเป็นสถาบันที่จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร lock out tag out ที่สามารถตอบสนองในกระบวนการผลิต ที่ปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เครื่องจักรมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น และมีการหยุดงานเพื่อซ่อมแซ่มเป็นหรือเปลี่ยนเครื่องจักรอยู่บ่อยครั้ง และมักเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็หลายครั้ง ที่สาเหตุมาจากจากไม่มีป้าย Lock out Tag out นั้นเอง ที่ทำให้ผู้ร่วมงานและผู้ซ่อมบำรุงที่หยุดเครื่องจักรไม่รับรู้ถึงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มเครื่องจักร จึงมักเกิดอุบัติเหตุประจำ ดังนั้น หลักสูตร lock out Tag out จึงมีความสำคัญอย่างมากในการฝึกการใช้ป้าย Lock out Tag outเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

         หากสนใจอบรม กรุณาติดต่อ ฝ่ายดูแลลูกค้าสัมพันธ์ คุณจอย คุณอุ๊ 091-23456-69 , 033-135-009 

มาตรฐาน lock out tag out

ระบบล็อค หรือ Lock out
        คือการล็อคอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพลังงานต่างๆ การทำการ lockout ทุกครั้งต้องมั่นใจว่าไม่มีพลังงานสะสม ตกค้าง เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะถูกควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างที่ยังไม่ปลดอุปกรณ์Lock ออก
การแขวนป้าย หรือ Tag out
        คือ เป็นการแขวนป้ายแจ้งเตือนไว้ที่จุดตัดระบบหรือตำแหน่งหยุดพลังงาน ควบคุมไว้และไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าปลดTag ออกไป

Visitors: 833,901