อบรม จป หัวหน้างาน | หลักสูตรอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน จป.ระดับหัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ จป หัวหน้างาน | อบรม หัวหน้างาน จป หัวหน้างาน บทบาทหน้าที่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ หัวหน้างาน 2018 | ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย

ทำไมถึงต้องอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.  ๒๕๕๔

กำหนดไว้ดังนี้

         มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  บุคลากร  หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐  มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน  โดยอนุโลม 

        มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๓๒  ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

ดังนั้นตามกฎหมายแล้ว นายจ้างมีหน้าที่จัดตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.ป.) ขึ้นในสถานประกอบการของตน

อบรม จป หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ, อบรมความปลอดภัยในการทำงานง, อบรมชลบุรี, อบรมจปหัวหน้างาน, อบรมจปบริหาร, อบรมจปเทคนิค, อบรมคปอ, อบรมSafety,อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานโดยสามารถนำไปดำเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะต้องจัดให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน"  เพราะหัวหน้างานทุกตำแหน่ง ถือว่า เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน โดยตำแหน่ง ในการทำงานนนั้น หัวหน้านับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพราะหัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงการทำงานของพนักงานว่ามีความปลอดภัยมากน้อยระดับไหน

อบรม จป หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน

        อบรม จป หัวหน้างานอบรม จป บริหารอบรม จป เทคนิคอบรม คปออบรมความปลอดภัยในการทำงานงอบรมชลบุรีอบรมจปหัวหน้างานอบรมจปบริหารอบรมจเทคนิคอบรมคปออบรมSafety,อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จป. ยุคปัจจุบัน  ใครกำลังสงสัยว่าทำไมเราต้องอบรม จป. ด้วยล่ะ แต่เราต้องผ่าน จป.ระดับหัวหน้างานก่อนที่จะไปจป. บริหาร นั้นก็คือ หมายถึง ลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.หัวหน้างาน)

จป. คือ?  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีและปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ

หากสถานประกอบการไม่มี จป.

        นายจ้างหากนายจ้างไม่ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในสถานประกอบการของตน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ประจำปี 2561/2018
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) บางแสน จ.ชลบุรี
ตารางการอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน ประจำปี 2561/2018

 

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2561

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level)

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

17-18

25-26

 8-9

22-23

 8-9

22-23

  3-4

 26-27

1-2

17-18

6-7

21-22

11-12

26-27

8-9

21-22

3-4

20-21

3-4

18-19

7-8

22-23

6-7

20-21

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่ระยอง

1,900

1,600

2

17-18

 20-21

12-13

 19-20

23-24

14-15

19-20

14-15

13-14

11-12

15-16

13-14

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

1,900

1,600

2

15-16

 13-14

  8-9

9-10

 8-9

  6-7

10-11 

 7-8

 3-4

 9-10

6-7 

  6-7

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

1,900

1,600

2

17-18

 19-20

20-21

  3-4

 2-3

 6-7

4-5

 7-8

5-6 

  3-4

6-7 

  6-7

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่อยุธยา

1,900

1,600

2

15-16

 21-22

14-15

  2-3

15-16

19-20

  5-6

22-23

19-20

 9-10

  6-7

6-7

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

1,800

1,500

2

18-19

 8-9

 8-9

 19-20

17-18

14-15

5-6

 9-10

13-14

11-12

1-2

13-14

4000002 

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ระยอง (มาบตาพุด)

 

1,900

1,600

 2

 1-2

  1-2

  6-7

   3-4

2-3

  5-6

3-4

  7-8

4-5

 3-4

6-7

11-12

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

1,900

1,600

     2

16-17

13-14

13-14

10-11

10-11

12-13

11-12

 9-10

12-13

11-12

8-9

  6-7

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่หัวหิน

1,900

1,600

     2

30-31

27-28

28-29

 26-27

29-30

27-28

24-25

29-30

26-27

24-25

27-28

19-20

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สงขลา

1,900

1,600

     2

25-26

26-27

26-27

24-25

23-24

26-27

24-25

28-29

20-21

18-19

20-21

18-19

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ขอนแก่น

1,800

1,500

     2

17-18

15-16

15-16

19-20

16-17

19-20

19-20

16-17

20-21

18-19

22-23

20-21

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่เชียงใหม่

1,500

1,300

     2

16-17

13-14

  7-8

   4-5

9-10

  7-8

5-6

 9-10

6-7

11-12

8-9

 6-7กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                     

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

ตัวอย่างใบประกาศ จป หัวหน้างาน                                                                                                              

                                                                                                 เอกสารรับรองของ

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
*/* ลูกค้าสามารถดูโปรแกรมการอบรมของเราได้ที่คลิก */*

ตารางอบรม ปี 2561/2018

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มสมัคร

 เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Visitors: 570,414