อบรม จป บริหาร อบรมบริหาร จปบริหาร หลักสูตรอบรม : จป.ระดับบริหาร ตาราง หลักสูตร อบรมจปบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

 

อบรม จป บริหาร อบรมจปบริหาร อบรมบริหาร หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจต่อหน้าที่การบริหารสามารถกำหนดนโยบายและผลักดัน ให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งต้องจัดให้ผู้บริหารในองค์กร เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" อบรมจปบริหาร ปลวกแดง ระยอง อบรม จป บริหาร ศรีราชา ชลบุรี จปบริหาร อมตะ  

 

         ใครสงสัยว่าทำไมเราต้องอบรม จป. ด้วยล่ะ นั้นก็คือ จป.ระดับบริหาร หมายถึง ลูกจ้างระดับบริหาร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.บริหาร)

           จป.บริหาร คือ? เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็น จป.บริหาร โดยตำแหน่ง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

          1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างานและระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

                  เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ** ราคาค่าอบรมสัมมนา จป.ระดับบริหาร **

 

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ประจำปี 2561/2018
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) บางแสน จ.ชลบุรี

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ประจำปี 2561/2018

 

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2561

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (Safety officer in Executive Level)

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

30-31

27-28

29-30

 12-13

30-31

28-29

30-31

30-31

27-28

30-31

29-30

17-18

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่ระยอง

1,900

1,600

2

9-10

13-14

26-27

 10-11

3-4

18-19

17-18

16-17

17-18

16-17

13-14

11-12

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

1,900

1,600

2

 

 13-14

  

9-10

 

  6-7

 

 7-8

 

 9-10

12-13

  6-7

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

1,900

1,600

2

 

 

20-21

 

 2-3

 

17-18

 

5-6 

  

6-7 

27-28

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่อยุธยา

1,900

1,600

2

 

 

14-15

  

15-16

 

  5-6

 

19-20

 

 13-14

 

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

1,800

1,500

2

 

 8-9

 

 

17-18

 

5-6

 

13-14

 

1-2

 

4000004 

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ระยอง (มาบตาพุด)

 

1,900

1,600

 2

 

  1-2

  6-7

   3-4

2-3

  5-6

3-4

  7-8

4-5

 3-4

6-7

11-12

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

1,900

1,600

        2

16-17

13-14

13-14

10-11

10-11

12-13

11-12

 9-10

12-13

11-12

8-9

  6-7

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่หัวหิน

1,900

1,600

        2

 

27-28

 

 26-27

 

27-28

 

29-30

 

24-25

 

19-20

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สงขลา

1,900

1,600

        2

 

26-27

 

24-25

 

26-27

 

28-29

 

18-19

 

18-19

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ขอนแก่น

1,800

1,500

        2

 

15-16

 

19-20

 

19-20

 

16-17

 

18-19

 

20-21

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่เชียงใหม่

1,500

1,300

        2

 

 

  7-8

  

9-10

 

5-6

 

6-7

 

8-9

 กำหนดการฝึกอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                     

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

ตัวอย่างใบประกาศ จป บริหาร

ตัวอย่าง ใบประกาศ จป บริหาร


*/* ลูกค้าสามารถดูโปรแกรมการอบรมของเราได้ที่คลิก */*

ตารางอบรม ปี 2561/2018

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มสมัคร

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน


Visitors: 515,917