อบรม จป บริหาร อบรมบริหาร จปบริหาร หลักสูตรอบรม : จป.ระดับบริหาร ตาราง หลักสูตร อบรมจปบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

  อบรม จป บริหาร อบรมจปบริหาร อบรมบริหาร หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจต่อหน้าที่การบริหารสามารถกำหนดนโยบายและผลักดัน ให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งต้องจัดให้ผู้บริหารในองค์กร เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" อบรมจปบริหาร ปลวกแดง ระยอง อบรม จป บริหาร ศรีราชา ชลบุรี จปบริหาร อมตะ  

 

         ใครสงสัยว่าทำไมเราต้องอบรม จป. ด้วยล่ะ นั้นก็คือ จป.ระดับบริหาร หมายถึง ลูกจ้างระดับบริหาร ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.บริหาร)

           จป.บริหาร คือ? เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ทำงานในตำแหน่งระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร ให้นายจ้างเป็น จป.บริหาร โดยตำแหน่ง

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร


          1. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหน้างานและระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

                  เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ** ราคาค่าอบรมสัมมนา จป.ระดับบริหาร ** 

โดยทั่วไป หลักสูตร จป. บริหาร จะครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้:

 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 • การจัดการระบบความปลอดภัยในการทำงาน (เช่น ISO 45001)
 • การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
 • การจัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัย
 • การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม:

 • หลักสูตร จป. บริหาร มักมีระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง แต่บางสถาบันอาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

ผู้ที่ควรเข้าอบรม:

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการโรงงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

1.หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ให้ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

(2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น

(3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง

(4) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า

(5) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ

(6) โรงแรม

(7) ห้างสรรพสินค้า

(8) สถานพยาบาล

(9) สถาบันทางการเงิน

(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ

(11) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา

(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ

(13) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)

(14) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด

 **หมายเหตุ**  กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง  ระดับวิชาชีพ ระดับบริหาร  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

2.วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

3.กลุ่มเป้าหมาย          

 • เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงานได้รับการยินยอมจากนายจ้างให้เข้ารับการอบรม

4.วิทยากร

 • ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

5.ระยะเวลาอบรม  

 • 2 วัน (12ชั่วโมง)

6.สถานที่อบรม

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

 • เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย
 • เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการ

ทำไมต้องอบรม จป. บริหาร?

ในยุคที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) ที่มีความรู้ความสามารถจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกสถานประกอบการ ไม่เพียงแต่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตร จป. บริหาร จะช่วยให้คุณ:

 • เข้าใจกฎหมาย: เรียนรู้กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
 • บริหารความเสี่ยง: เรียนรู้วิธีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน เพื่อสามารถวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างระบบความปลอดภัย: เรียนรู้วิธีการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้จริง
 • พัฒนาทักษะ: พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทีมงานด้านความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ


กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร

 

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                     

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

ตัวอย่างใบประกาศ จป บริหาร

ตัวอย่าง ใบประกาศ จป บริหารSAFETY IN THAI

ขอขอบคุณทุกบริษัททุกท่านที่ไว้วางใจมาใช้บริการอบรมสัมมนา 

 

ขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายที่มีความสนใจ อยากเข้าร่วมอบรม หลักสูตร จป.บริหาร จป. หัวหน้างาน คปอ จป. เทคนิค และความปลอดภัย

ในการทำงานต่างๆ ที่สำคัญเนื้อหาตามกระทรวงแรงงาน และ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการรับรอง จาก กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

สามารถติดต่อสอบถามทั้งรูปแบบ In-House โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 Public โทร. 086-3699225, 033-135-009

 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,163,050