อบรม จป บริหาร อบรมบริหาร จปบริหาร หลักสูตรอบรม : จป.ระดับบริหาร ตาราง หลักสูตร อบรมจปบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร

อบรม จป บริหาร อบรมจปบริหาร อบรมบริหาร หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ บริหาร

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจต่อหน้าที่การบริหารสามารถกำหนดนโยบายและผลักดัน ให้เกิดระบบบริหารงานความปลอดภัยขององค์กรได้ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งต้องจัดให้ผู้บริหารในองค์กร เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร" อบรมจปบริหาร ปลวกแดง ระยอง อบรม จป บริหาร ศรีราชา ชลบุรี จปบริหาร อมตะ  

 

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ราคาค่าอบรมสัมมนา จป.ระดับบริหาร

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ประจำปี 2560
สถานที่ : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) บางแสน จ.ชลบุรี

ตารางการอบรมหลักสูตร จป.บริหาร ประจำปี 2560

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร(Safety officer in Executive Level)

ST-0102

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

 

 

 

 

18-19

15-16

20-21

17-18

7-8

12-13

23-24

14-15

ST-0202

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)เขตพื้นที่ระยอง

2,100

1,800

2

 

 

 

 

18-19

8-9

11-12

10-11

7-8

19-20

16-17

14-15

ST-0302

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0402

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่สมุทรปราการ

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

6-7

 

28-29

 

9-10

 

ST-0502

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

20-21

 

7-8

 

23-24

 

ST-0602

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่อยุธยา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

12-13

 

29-30

 

5-6

 

7-8

ST-0702

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

2,100

1,800

2

 

 

 

 

16-17

 

4-5

 

5-6

 

14-15

 

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร

หมายเหตุ :  10.30 – 10.45 น, 14.45 – 15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)                     

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

ตัวอย่างใบประกาศ จป บริหาร

ตัวอย่าง ใบประกาศ จป บริหาร

Visitors: 45,485