หลักสูตรอบรม เครนปั้นจั่น ตามกฎหมายล่าสุด ประจำปี 2554

หลักสูตรด้านเครน ปั้นจั่น

แนะนำหลักสูตรความปลอดภัย ด้านเครนปั้นจั่น ประเภท OverheadCrane (เครนในโรงงาน) , MoblieCrane (เครนนอกโรงงาน รถเครนเคลื่อนที่)

 • หลักสูตร "การปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น" (หลักสูตร 3 วัน)
 • หลักสูตร "การปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น" (หลักสูตร 2 วัน)
 • หลักสูตร "ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น" (หลักสูตร 1 วัน)
 • หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ หรือเรือปั้นจั่น"  
 • รับจัดอบรมเครน ปั้นจั่น ชลบุรี สมุทรปราการ  ระยอง พร้อมออกใบรับรองเครน ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง, รถ เรือ ปั้นจั่น ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ ผู้บังคับ ผู้ยึดเกาะ
 • 1.หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น แบ่งจำนวนหลักสูตรอบรมได้ดังนี้

         1.1 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอื่นๆ ใช้ระยะเวลา ดังนี้

                  1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

                  2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

        1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดหอสูง รถ เรือปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

                  1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

                  2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

        1.3 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ต้องประกอบด้วย

                  1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

                  2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

       1.4 หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ต้องประกอบด้วย

                   1) ภาคทฤษฎี มีระยะเวลาอบรมไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

                   2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

       1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ต้องมีหัวข้อและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังนี้

                   1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552

                  2) กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน 

                  3) ความปลอดภันในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

 • รหัส (code)

   หลักสูตรประจำปี 2560

  ราคา

  (ไม่รวม Vat) 

  จำนวนวันอบรม   

  สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

  บุคคลทั่วไป

  สมาชิก

  Jan

  Feb

  Mar

  Apr

  May

  Jun

  Jul

  Aug

  Sep

  Oct

  Nov

  Dec

  ม.ค.

  ก.พ.

  มี.ค.

  เม.ย.

  พ.ค.

  มิ.ย.

  ก.ค.

  ส.ค.

  ก.ย.

  ต.ค.

  พ.ย.

  ธ.ค.

  หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level)

  ST-0109

  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

  (Mobile Crane Operator) 

  6,500

  6,175

  3-2

   

  22-23

   

   

  8-10 

   

   

  7-9

   

   

  11-13 

   

  ST-0110

  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ

  (Signal Man and Rigger of Crane)

  5,500

  5,225

  2

   

  12-13

   

   

   24-25

   

   

  14-15

   

   

  21-22

   

  ST-0111

  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

  (Crane Supervisor)

  5,500

  5,225

  2

  30-31

   

   

   6-7

   

   

  13-14

   

   

  30-31

   

   

  ST-0112

  หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น หลักสูตร 1 วัน

  (Crane Operator Review) 

  3,500

  3,000

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  ST-0113

  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะฯ

  (Over Head Crane Operator, Signaler, Rigger and Supervisor) 

  6,500

  6,175

  3

   

   6-8

   

   

  21-23

   

   

   1-3

   

   

  27-29

   

  ST-0114

  หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น

  (Mobile Crane Operator, Signaler, Rigger and Supervisor)

  7,000

  6,650

  4

  23-26

   

   

   24-27

   

   

  17-20

   

   

  9-12

   

   

  ST-0117

  หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ

  (Over Head Crane Operator) 

  5,500

  5,225

  2

   8-9

   

   

  10-11

   

   

  23-24

   

   

  17-18

   

   

   

   

  พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ทุกหลักสูตร!!
 
       ทางเรารับจัดอบรม และตรวจสอบ เครนปั้นจั่น ตามที่กฎหมายกำหนด ทั่วประเทศ เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น สมุทรปราการ สงขลา ระยอง อยุทธยา กระบี่  ชุมแสง หนองคาย โคราช นครรราชสีมา สระบุรี นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี อุบลราชธานี อุดรธานี อุทัยธานี เชียงใหม่ ลำพูน ราชบุรี กาญจนบุรี โคราช นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด สยามอีสเทิร์น ปลวกแดง อมตะนคร อมตะซิตี้ ระยอง มาบยางพร ศรีราชา ชลบุรี -นครราชีมา-สระบุรี-อยุธยา-ลพบุรี-ระยอง-ชลบุรี-บางนา-บางปู-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-

 

** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**

 

 ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง
 เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 909,452