รายละเอียดหลักสูตรอบรม : จป.ระดับหัวหน้างาน บทบาทหน้า จป หัวหน้างาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน)

อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี-อบรมจป-อบรมsafety-อบรมความปลอดภัย

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวข้อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆทั้ง ๔ หมวด ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน

   (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

   (ข) บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

   (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

   (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน 

   (ก) การตรวจความปลอดภัย

   (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

   (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย 

   (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

   (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

   (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

   (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

   (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

   (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

   (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

   (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

   (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่คงามปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า จป หัวหน้างาน  คือใครก็ตามแต่ที่เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ต้องได้รับการอบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และที่สำคัญ หัวหน้างานนนั้ ถือว่าเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโดยตำแหน่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย 

**ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

แผ่นที่ ศูนย์ฝึกอบรม HRD ESIE CENTER

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*


Visitors: 87,268