รายละเอียดหลักสูตรอบรม : จป.ระดับหัวหน้างาน บทบาทหน้า จป หัวหน้างาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน)

อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี-อบรมจป-อบรมsafety-อบรมความปลอดภัย

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวข้อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙


รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2561

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level)

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

17-18

25-26

 8-9

22-23

 8-9

22-23

  3-4

 26-27

1-2

17-18

6-7

21-22

11-12

26-27

8-9

21-22

3-4

20-21

3-4

18-19

7-8

22-23

6-7

20-21

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่ระยอง

1,900

1,600

2

17-18

 20-21

12-13

 19-20

23-24

14-15

19-20

13-14

13-14

11-12

15-16

13-14

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

1,900

1,600

2

15-16

 13-14

  8-9

9-10

 8-9

  6-7

10-11 

 7-8

 3-4

 9-10

6-7 

  6-7

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

1,900

1,600

2

17-18

 19-20

20-21

  3-4

 2-3

 6-7

4-5

 7-8

5-6 

  3-4

6-7 

  6-7

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่อยุธยา

1,900

1,600

2

15-16

 21-22

14-15

  2-3

15-16

19-20

  5-6

22-23

19-20

 9-10

  6-7

6-7

4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

1,800

1,500

2

18-19

 8-9

 8-9

 19-20

17-18

14-15

5-6

 9-10

13-14

11-12

1-2

13-14

4000002 

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ระยอง (มาบตาพุด)

 

1,900

1,600

 2

 1-2

  1-2

 6-7

   3-4

2-3

  5-6

3-4

  7-8

4-5

 3-4

6-7

11-12

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

1,900

1,600

     2

16-17

13-14

13-14

10-11

10-11

12-13

11-12

 9-10

12-13

11-12

8-9

  6-7

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่หัวหิน

1,900

1,600

     2

30-31

27-28

28-29

 26-27

29-30

27-28

24-25

29-30

26-27

24-25

27-28

19-20

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สงขลา

1,900

1,600

     2

25-26

26-27

26-27

24-25

23-24

26-27

24-25

28-29

20-21

18-19

20-21

18-19

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ขอนแก่น

1,800

1,500

     2

17-18

15-16

15-16

19-20

16-17

19-20

19-20

16-17

20-21

18-19

22-23

20-21

 4000002

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่เชียงใหม่

1,500

1,300

     2

16-17

13-14

  7-8

   4-5

9-10

  7-8

5-6

 9-10

6-7

11-12

8-9

 6-7
จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆทั้ง ๔ หมวด ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน

   (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

   (ข) บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

   (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

   (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน 

   (ก) การตรวจความปลอดภัย

   (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

   (ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย 

   (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร

   (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า

   (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ

   (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

   (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

   (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

   (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

   (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

   (ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 

หลักสูตร เจ้าหน้าที่คงามปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า จป หัวหน้างาน  คือใครก็ตามแต่ที่เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ต้องได้รับการอบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และที่สำคัญ หัวหน้างานนนั้ ถือว่าเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโดยตำแหน่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย 

**ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม


Visitors: 1,149,144