รายละเอียดหลักสูตรอบรม : จป.ระดับบริหาร

อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี-อบรมจป-อบรมความปลอดภัย-อบรมsafety

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวข้อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร(Safety officer in Executive Level)

ST-0102

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

 

 

 

 

18-19

15-16

20-21

17-18

7-8

12-13

23-24

14-15

ST-0202

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)เขตพื้นที่ระยอง

2,100

1,800

2

 

 

 

 

18-19

8-9

11-12

10-11

7-8

19-20

16-17

14-15

ST-0302

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)เขตพื้นที่ฉะเชิงเทรา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

8-9

 

10-11

 

5-6

 

14-15

ST-0402

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่สมุทรปราการ

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

6-7

 

28-29

 

9-10

 

ST-0502

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

 

20-21

 

7-8

 

23-24

 

ST-0602

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่อยุธยา

2,100

1,800

2

 

 

 

 

 

12-13

 

29-30

 

5-6

 

7-8

ST-0702

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

2,100

1,800

2

 

 

 

 

16-17

 

4-5

 

5-6

 

14-15

 

 

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙

จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆทั้ง ๓ หมวด ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน

(ข) บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(ก)  แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน 

(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 

 

**ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

แผ่นที่ ศูนย์ฝึกอบรม HRD ESIE CENTER

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

Visitors: 89,536