รายละเอียดหลักสูตรอบรม : จป.ระดับบริหาร

อบรมหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี-อบรมหัวหน้างานชลบุรี-อบรมจป-อบรมความปลอดภัย-อบรมsafety

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวข้อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙


รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2561

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร(Safety officer in Executive Level)

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

30-31

27-28

29-30

 12-13

30-31

28-29

30-31

30-31

27-28

30-31

29-30

17-18

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่ระยอง

1,900

1,600

2

9-10

13-14

26-27

 10-11

3-4

18-19

17-18

16-17

17-18

16-17

13-14

11-12

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

1,900

1,600

2

 

 13-14

  

9-10

 

  6-7

 

 7-8

 

 9-10

12-13

  6-7

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

1,900

1,600

2

 

 

20-21

 

 2-3

 

17-18

 

5-6 

  

6-7 

27-28

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

เขตพื้นที่อยุธยา

1,900

1,600

2

 

 

14-15

  

15-16

 

  5-6

 

19-20

 

 13-14

 

4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

1,800

1,500

2

 

 8-9

 

 

17-18

 

5-6

 

13-14

 

1-2

 

4000004 

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ระยอง (มาบตาพุด)

 

1,900

1,600

 2

 

  1-2

  6-7

   3-4

2-3

  5-6

3-4

  7-8

4-5

 3-4

6-7

11-12

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

1,900

1,600

        2

16-17

13-14

13-14

10-11

10-11

12-13

11-12

 9-10

12-13

11-12

8-9

  6-7

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่หัวหิน

1,900

1,600

        2

 

27-28

 

 26-27

 

27-28

 

29-30

 

24-25

 

19-20

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่สงขลา

1,900

1,600

        2

 

26-27

 

24-25

 

26-27

 

28-29

 

18-19

 

18-19

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่ขอนแก่น

1,800

1,500

        2

 

15-16

 

19-20

 

19-20

 

16-17

 

18-19

 

20-21

 4000004

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level) 

เขตพื้นที่เชียงใหม่

1,500

1,300

        2

 

 

  7-8

  

9-10

 

5-6

 

6-7

 

8-9

 
จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆทั้ง ๓ หมวด ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน

(ข) บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(ก)  แนวคิดการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(ข) แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน 

(ค) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 

 

**ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

Visitors: 1,163,061