หลักสูตรอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย Forklift Training

 

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี พื้นที่ ชลบุรี

** ท่านสามารถสมัครอบรมโฟล์คลิฟท์ กับทางเราได้ที่ www.topprobooking.com **

 

 

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี พื้นที่ สมุทรปราการ

** ท่านสามารถสมัครอบรมโฟล์คลิฟท์ กับทางเราได้ที่ www.topprobooking.com **

 

 

หลักสูต รอบรมตามกฎหมาย โฟล์คลิฟท์ Training Forklift  2563

หลักสูตร อบรมความปลอดภัยในการทำงานด้วยการใช้รถยก หัวข้อหลักสูตรอบรม 2563

"หลักสูตร การสอนขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย" ปี 2563

ได้เรียนรู้หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ 2563

การใช้งานการขับรถอย่างปลอดภัย 2563

ทางด้านวิศกรรมอาทิเช่น หาจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ การทรงตัวของรถโฟล์คลิฟท์ และหาสาเหตุ

วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ การดูแลและซ่อมบำรุงโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น 

โฟล์คลิฟ ใบเซอร์โฟล์คลิฟ สมัครขับโฟคลิฟ สอบขับรถโฟล์คลิฟท์ โฟล์คลิฟระยอง อบรม forklift อบรมรถยก Forklift Training อบรม โฟ ร์ ค ลิ ฟ ท์


 

 โปรแกรมอบรมอบรมโฟล์คลิฟ ปี 2563/2020 (ชลบุรี)

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

 

 กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

 สิงหาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

 กันยายน / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี


 42

12 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี


43

30 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

44

20 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

46

/ ธันวาคม / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี


47

18 / ธันวาคม / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 โปรแกรมอบรมอบรมโฟล์คลิฟ ปี 2563/2020 (สมุทรปราการ)

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

สถานที่อบรม :  โรงแรมธนาซิตี้

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

 
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม


 กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธีสิงหาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

3

24 / กันยายน / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

4

29 / ตุลาคม / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

5

26 / พฤศจิกายน / 2563

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

6

 21 / ธันวาคม / 2563

 หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 2563-2564

หลักการและเหตุผล           

               การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถโฟล์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับโฟล์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

 

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

4.ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ ของโฟล์คลิฟ

5.การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้โฟล์คลิฟท์

6.สอนการขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

7.เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

8.การตรวจและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

9.การปฏิบัติเมื่อโฟล์คลิฟท์เสีย

10.กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

11.การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

12.อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

13.กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโฟล์คลิฟ

วิธีการอบรม : การบรรยาย  และฝึกขับรถโฟล์คลิฟอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์อยู่ในความดูแล โฟล์คลิฟชลบุรี โฟล์คลิฟระยอง 

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

 เอกสารใบรับรอง

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

 

 

ภาพการอบรมโฟล์คลิฟท์ ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ ชลบุรี

 

 อบรม การใช้รถยก (รถโฟร์คลิฟท์)

อบรมโฟล์คลิฟท์ ฟรี

อบรม ขับรถโฟล์คลิฟท์

 

อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก

อบรมโฟล์คลิฟท์ ตามกฎหมาย (ชลบุรี)

อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก (ตามกฎหมาย)

อบรมโฟล์คลิฟท์ สมุทรปราการ

อบรม การใช้รถยก (รถโฟร์คลิฟท์)

อบรมโฟล์คลิฟท์-ด้านความปลอดภัย-ฟรีขอเชิญท่านทั้งหลายที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยฯ

จากวิทยากร มืออาชีพด้วยประสบณ์มากมาย ด้วยเทคนิคต่างๆการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ความปลอดภัยการใช้การขับรถโฟล์คลิฟท์

จะสอนให้ท่านขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี เราสอนท่านจริง ให้ความรู้ท่านจริง อบรมเพียง 1 วัน ช่วงแรก ภาคทฤษฎี เข้าถึง

เนื้อหาต่างๆ และช่วงที่สอง ภาคปฏิบัติ ถึงขั้นตอนการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ 

โฟล์คลิฟ ใบเซอร์โฟล์คลิฟ สมัครขับโฟคลิฟ สอบขับรถโฟล์คลิฟท์ โฟล์คลิฟระยอง อบรม forklift อบรมรถยก Forklift

 


หากท่านใดสนใจหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานการใช้รถยก, โฟล์คลิฟท์, เครนปั้นจั่น

ให้บริการ เขตชลบุรี อมตะ ศรีราชา บางพระ พัทยา ระยอง ปลวกแดง เหมราช ฉะเชิงเทรา

สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพ บางนา บางพลี บางปู โคราช ปราจีน ทั่วประเทศ

หากท่านใดสนใจหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานการใช้รถยก, โฟล์คลิฟท์, เครนปั้นจั่น

สามารถติดต่อกลับมาได้ที่เบอร์โทร 033-135-009

มือถือ 097-237-0949,086-344-8654  

E-Mail : topprotpd@yahoo.com
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719Visitors: 817,212