หลักสูตร อบรมโฟล์คลิฟท์ การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย Forklift Training


หลักสูตร

การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย


 

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี พื้นที่ ชลบุรี

** ท่านสามารถสมัครอบรมโฟล์คลิฟท์ กับทางเราได้ที่ www.topprobooking.com **

      อบรม หลักสูตร โฟล์คลิฟ ชลบุรี เป็นการสอนให้ทราบถึงการใช้โฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย แผนการฝึกอบรม โฟล์คลิฟท์ ประจำปี 2564

 


หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี พื้นที่ สมุทรปราการ

** ท่านสามารถสมัครอบรมโฟล์คลิฟท์ กับทางเราได้ที่ www.topprobooking.com **

 

 

 

 โปรแกรมอบรมโฟล์คลิฟท์ ปี 2564/2021 (ชลบุรี)

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

 

 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

62

2 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
62.1

13 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
63

31 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
64

7 / กันยายน / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
65

28 / กันยายน / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
66

6 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
67

28 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
68

9 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
69

25 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
70

3 / ธันวาคม / 2564

 หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
71

20 / ธันวาคม / 2564

 หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี
 
 
 โปรแกรม อบรมโฟล์คลิฟท์ ปี 2564/2021 (สมุทรปราการ)

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

สถานที่อบรม :  โรงแรมธนาซิตี้

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ. สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT) 

 
 

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร

สมัครอบรม

14

20 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวีธี

15

17 / กันยายน / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวีธี

16

22 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวีธี

17

19 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวีธี

18

3 / ธันวาคม / 2564

 หลักสูตร - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
 
 

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 2564


หลักการและเหตุผล           

          การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถโฟล์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับโฟล์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป จำเป็นต้องมีการ จัดให้มีการ อบรมโฟล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และเป็นไปตามการพัฒนาบุคคลากรที่ ISO9001 กำหนด

 

วัตถุประสงค์

          - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

          - สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรถโฟล์คลิฟท์

          - สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

เนื้อหาหลักสูตร

          1.กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์

          2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

          3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถโฟล์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

          4.ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ ของโฟล์คลิฟท์

          5.การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้โฟล์คลิฟท์

          6.สอนการขับโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

          7.เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

          8.การตรวจและบำรุงรักษาโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

          9.การปฏิบัติเมื่อโฟล์คลิฟท์เสีย

          10.กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

          11.การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

          12.อันตรายที่เกิดจากรถโฟล์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

          13.กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโฟล์คลิฟท์

วิธีการอบรม : การบรรยาย  และฝึกขับรถโฟล์คลิฟอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์อยู่ในความดูแล โฟล์คลิฟชลบุรี โฟล์คลิฟระยอง

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

สถานที่อบรม :  HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

เราบริการอบรมโฟล์คลิฟท์ พื้นที่ ชลบุรี และมีบริการรูปแบบ Public & In house Training

และหลักสูตร อื่นๆ ที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน


 อบรม การใช้รถยก (รถโฟร์คลิฟท์)

อบรมโฟล์คลิฟท์ ฟรี

อบรม ขับรถโฟล์คลิฟท์

 

อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก

อบรมโฟล์คลิฟท์ ตามกฎหมาย (ชลบุรี)

อบรมโฟล์คลิฟท์-รถยก (ตามกฎหมาย)

อบรมโฟล์คลิฟท์ สมุทรปราการ

อบรม การใช้รถยก (รถโฟร์คลิฟท์)

อบรมโฟล์คลิฟท์-ด้านความปลอดภัย-ฟรีบรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน

 สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 ** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ


ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม


ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ** ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาอย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


 


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

เรียนรู้หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ 2564

การใช้งานการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย 2564-ทางด้านวิศกรรมอาทิเช่น หาจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ การทรงตัวของรถโฟล์คลิฟท์ และหาสาเหตุ

วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ การดูแลและซ่อมบำรุงโฟล์คลิฟท์เบื้องต้น -โฟล์คลิฟ ใบเซอร์โฟล์คลิฟ สมัครขับโฟคลิฟ สอบขับรถโฟล์คลิฟท์ อบรมโฟล์คลิฟท์ชลบุรี, โฟล์คลิฟระยอง, อบรม forklift, อบรมรถยก Forklift Training อบรม โฟ ร์ ค ลิ ฟ ท์

 

Visitors: 889,192