หลักสูตรอบรม : ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง, สลิง, ชลบุรี, สมุทรปราการ

แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (ภาคทฤษฏี)

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

บุคคลทั่วไป : 2,000 บ. สมาชิก : 1,800 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม 

92 เสาร์ 18 พ.ย. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง(ภาคทฤษฎี)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
93 เสาร์ 16 ธ.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง(ภาคทฤษฎี)อบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

 

โปรแกรมอบรมที่สูง ปี 2566 (ชลบุรี)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ)

หลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ที่สูง สามารถ

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการการทำงานบนที่สูง

สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 2,000 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม 

92.1 อาทิตย์ 17 ก.ย. 2566
( อบรมวันอาทิตย์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
92.2 อังคาร 19 ก.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
93 จันทร์ 25 ก.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
93.1 เสาร์ 7 ต.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-

ที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

94 พฤหัสฯ 12 ต.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
94.1 อาทิตย์ 15 ต.ค. 2566
( อบรมวันอาทิตย์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
94.2 อาทิตย์ 29 ต.ค. 2566
( อบรมวันอาทิตย์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
95 อังคาร 31 ต.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
95.1 อาทิตย์ 5 พ.ย. 2566
( อบรมวันอาทิตย์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
95.2 เสาร์ 11 พ.ย. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
รุ่นที่วันที่จัดอบรมหลักสูตร เขตพื้นที่บุคคลทั่วไปสมาชิกรายละเอียด
หลักสูตร
ขอใบเสมอราคาจองอบรม
96 จันทร์ 13 พ.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
96.1 อาทิตย์ 26 พ.ย. 2566
( อบรมวันอาทิตย์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
97 พุธ 29 พ.ย. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
97.1 อาทิตย์ 3 ธ.ค. 2566
( อบรมวันอาทิตย์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
98 ศุกร์ 8 ธ.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
99 อาทิตย์ 10 ธ.ค. 2566
( อบรมวันอาทิตย์ )
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
100 อังคาร 19 ธ.ค. 2566 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

2,300.-  2,000.-
แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 

หลักสูตร: ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

หลักการและเหตุผล

          การทำงานบนที่สูงจัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้น

     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

     1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

     2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

     3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

     4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง


 

 ภาพการอบรมที่สูง ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

หลักสูตรอบรม "ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง"
ณ. บริษัท ชิมะ แมชชีนเนอรี่ จำกัด จ.ชลบุรี

Visitors: 1,149,144