หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
ณ. ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก(HRD ESIE CENTER) (วันที่ 7-8 พ.ค 2558)

Visitors: 1,155,063