รายละเอียดหลักสูตรอบรม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ. หลักสูตร อบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอานามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อบรมชลบุรี-อบรมความปลอดภัย-อบรมจป-อบรมคปอ-อบรมหัวหน้างาน-อบรมsafety

 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวข้อหลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙


จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆทั้ง ๓ หมวด ดังต่อไปนี้

๑) หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

(ข) การสำรวจความปลอดภัย

(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 
**ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

     

   รับ จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) ทั่วประเทศครับ เช่น ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีน โคราช ขอนแก่น ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง อยุธยา นครปฐม สงขลา หาดใหญ่ กระบี่ ภาคใต้ ลพบุรี สระบุรี ปากช่อง นครราชสีมา รับจัดอบรม หลักสูตร คปอ พัทยา ศรีราชา ปลวกแดง ระยอง  หนองขาม ปิ่นทอง อมตะนคร อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด

 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

แผ่นที่ ศูนย์ฝึกอบรม HRD ESIE CENTERVisitors: 52,026