รายละเอียดหลักสูตรอบรม : คณะกรรมการความปลอดภัยฯ คปอ. หลักสูตร อบรม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอานามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โปรแกรมอบรมและตารางการอบรมสัมนนา ประจำปี 2561/2018

ในด้านความปลอดภัยต่างๆ จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ

Training Program 2018 ในรูปแบบ Public Training 

ดาวน์โหลด ตารางอบรมสัมมนา ปี 2561/2018 

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่ชลบุรี<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่ระยอง<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่ปราจีนบุรี<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่สมุทรปราการ<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่อยุธยา<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่นครราชสีมา<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่ระยอง(มาบตาพุด)<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่กรุงเทพฯ<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่หัวหิน<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่สงขลา<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่ขอนแก่น<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่เชียงใหม่<<<

>>>โปรแกรมและตารางการอบรมสัมมนา ประจำปี 2561/2018 เขตพื้นที่ลำพูน<<<

 

อบรมชลบุรี-อบรมความปลอดภัย-อบรมจป-อบรมคปอ-อบรมหัวหน้างาน-อบรมsafety

 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

หัวข้อหลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) 

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙

 

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2561

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ (Safety officer in Executive Level)

4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่ชลบุรี

1,800

1,500

2

23-24

19-20

22-23

 24-25

24-25

21-22

23-24

22-23

24-25

24-25

22-23

20-21

4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่ระยอง

1,900

1,600

2

30-31

22-23

12-13

 12-13

10-11

7-8

4-5

2-3

6-7

9-10

1-2

4-5

4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

1,900

1,600

2

 

 19-20

  

24-25

 

14-15

 

22-23

 

 

22-23

 

4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

1,900

1,600

2

 

 

  7-8

 

24-25

 

6-7

 

24-25

  

22-23

 

4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่อยุธยา

1,900

1,600

2

 

 

22-23

  

  9-10

 

16-17

 

24-25

 

 22-23

 

4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

1,800

1,500

2

 

 

 8-9

 

8-9

21-22

 

 7-8

20-21

 9-10

15-16

 

4000001 

 

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่ระยอง (มาบตาพุด)

 

1,900

1,600

 2

 

 14-15

  

 25-26

 

21-22

 

29-30

 

25-26

 

19-20

 4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ

1,900

1,600

     2

23-24

 

15-16

 

15-16

 

17-18

 

6-7

 

6-7

  

 4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่หัวหิน

1,900

1,600

     2

 

21-22

 

 24-25

 

20-21

 

22-23

 

30-31

 

13-14

 4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่สงขลา

1,900

1,600

     2

 

21-22

 

18-19

 

13-14

 

15-16

 

17-18

 

12-13

 4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่ขอนแก่น

1,800

1,500

     2

 

21-22

 

24-25

 

21-22

 

14-15

 

16-17

 

12-13

 4000001

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

(Occupational Health and safety Committee)

เขตพื้นที่เชียงใหม่

1,500

1,300

     2

 


  7-8

   2-3

 

  5-6

 

  7-8

 

 

6-7

 

 

 

 

จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆทั้ง ๓ หมวด ดังต่อไปนี้

๑) หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
ระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

(ข) การสำรวจความปลอดภัย

(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน 
**ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม

     

   รับ จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ) ทั่วประเทศครับ เช่น ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีน โคราช ขอนแก่น ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง อยุธยา นครปฐม สงขลา หาดใหญ่ กระบี่ ภาคใต้ ลพบุรี สระบุรี ปากช่อง นครราชสีมา รับจัดอบรม หลักสูตร คปอ พัทยา ศรีราชา ปลวกแดง ระยอง  หนองขาม ปิ่นทอง อมตะนคร อมตะซิตี้ อีสเทิร์นซีบอร์ด

 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*Visitors: 781,804