รายละเอียดหลักสูตรอบรม : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อบรมไฟฟ้าตามกฎหมายใหม่ ทั่วประเทศ เช่น อบรมไฟฟ้าชลบุรี อบรมไฟฟ้าโคราช อบรมไฟฟ้าสมุทรปราการ นนทบุรี อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานไฟฟ้าอยุธยา อบรมไฟฟ้าสมุทรสาคร อบรมไฟฟ้า304ปราจีนบุรี

อบรมหลักสูตร : ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

                                     อบรมไฟฟ้า หนังสือไฟฟ้า อบรมความปลอดภัยไฟฟ้า ไฟฟ้า อบรม

                หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

        ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 13 (2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และการนวดหัวใจจากภายนอก  การเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างมากมาย เช่นนำมาใช้ในการผลิตและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่หากเราใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธีและใช้ไฟฟ้าด้วยความประมาทก็นำมาซึ่งอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องการทำงานคือ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า 

     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ 

เนื้อหาการอบรม

     1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

     2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องรู้

     3. ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า

     4. สาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

     5. ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์

     6. หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

     7. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

     8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่เกิดอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการอบรมการบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์, Workshop การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้ 

ผู้เข้าร่วมอบรม:  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและผู้ที่เตรียมตัวสอบยกระดับฝีมือแรงงานเป็นช่างไฟฟ้า ที่กรมพํฒนาฝีมือแรงงาน

ระยะเวลา: 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

   

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

  

 

หนังสืออบรมไฟฟ้า-หนังสือไฟฟ้า

 


Visitors: 637,950