รายละเอียดหลักสูตรอบรม : ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อบรมไฟฟ้าตามกฎหมายใหม่ ทั่วประเทศ เช่น อบรมไฟฟ้าชลบุรี อบรมไฟฟ้าโคราช อบรมไฟฟ้าสมุทรปราการ นนทบุรี อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานไฟฟ้าอยุธยา อบรมไฟฟ้าสมุทรสาคร อบรมไฟฟ้า304ปราจีนบุรี

อบรมหลักสูตร : ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า 

สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

 

อบรมไฟฟ้า หนังสือไฟฟ้า อบรมความปลอดภัยไฟฟ้า ไฟฟ้า อบรม

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า

สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล (อบรมความปลอดภัย ไฟฟ้า)

          ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 13 (2) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศ เข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และการนวดหัวใจจากภายนอก  การเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างมากมาย เช่นนำมาใช้ในการผลิตและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งก็ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่หากเราใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ถูกวิธีและใช้ไฟฟ้าด้วยความประมาทก็นำมาซึ่งอันตรายแก่ผู้ใช้งาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องการทำงานคือ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก

 

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายอบรมไฟฟ้ากำหนด

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ 

เนื้อหาการอบรม

          1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

          2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องรู้

          3. ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า

          4. สาเหตุและปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า

          5. ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์

          6. หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

          7. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

          8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่เกิดอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

**หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ**

          - ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและผู้ที่เตรียมตัวสอบยกระดับฝีมือแรงงานเป็นช่างไฟฟ้า ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 รูปแบบการสัมมนา

          1) บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

          2) Workshop การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมวิธีป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้า อย่างถูกต้อง

  
*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

 


Visitors: 815,348