รายละเอียดหลักสูตรอบรม : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ”KYT

หลักสูตร “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ” KYT

( Kiken Yoshi Training )

หลักการและเหตุผล

          KYT เป็นแนวความคิดของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับความนิยม โดยหลักการสำคัญคือ การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความ ระมัดระวัง การคิดพิจารณาก่อนที่จะทำงานใดๆ ว่าการทำงานนั้นมีอันตรายอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้บ้าง และจะป้องกันได้อย่างไร จากนั้นเลือกสิ่งที่เป็นอันตรายมากที่สุดมาพิจารณาแก้ไข และการให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนของผู้ปฏิบัติงาน การเตือนตนเองก่อนลงมือทำงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและปลอดภัยต่อการทำงาน แล้วจึงจะเริ่มลงมือทำงานได้ โดยการชี้นิ้วไปที่การทำงานนั้นๆ หรือเรียกว่า “มือชี้ ปากย้ำ” ดังนั้นการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT เป็นวิธีที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและการหามาตรการป้องกัน การสร้างจิตสำนึกในการค้นหาอันตรายละการลดอุบัติเหตุ อันเกิดจากผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น ซึ่งจะเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและเป็นวิธีการป้องกันแบบยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1)   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและการหามาตรการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการทำงาน

2)   สามารถนำหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT ไปใช้งานได้จริง

          3)  เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

          4)  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน และหาวิธีการควบคุมและป้องกันด้วยตนเอง

          5) ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

เนื้อหาการอบรม

1. ประวัติและความเป็นมาของแนวคิด KYT มีที่มาอย่างไร ?
2. ทำอย่างไรถึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
3. การฝึกวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT โดยกิจกรรม workshop เพื่อฝึกฝนไปใช้ในหน้างานจริง
4. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT และกรณีศึกษาในหน้างานจริง แต่ละแผนกเช่น การป้องกันอันตรายจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโมลด์ เป็นต้น

 

วิทยากร :                ผู้ทรงคุณวุฒิ  

วิธีการอบรม:           การบรรยาย , Workshop

สถานที่อบรม:          บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม:       พนักงาน/หัวหน้างานของแต่ละแผนก

 ระยะเวลา:             1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

 ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 878,396