หลักสูตรอบรม ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร

ความสำคัญ 5 S. และ KAIZEN ต่อการบริหาร และพัฒนาองค์กร

หลักการและเหตุผล 

                    ปัจจุบันมีการแข่งขันเชิงธุรกิจเป็นอย่างมากซึ่งปัจจัยหนึ่งในการที่จะส่งเสริมเรื่องการบริหารและการ ส่งเสริมผลการดําเนินงานคือการนําเครืองมือทรงประสิทธิภาพมาใช้และเครื่องมือพื้นฐานขององค์กรที่สําคัญ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ 5 ส และ Kaizenเพราะ 5 ส เป็นฐานของระบบการบริหารและการผลิต ทั้งหมด และ Kaizen เป็นเครืองมือในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นสิงส่งเสริมในการบริหาร และการสร้างเครืองมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาและบริหารธุรกิจอย่างประสบความสําเร็จขององค์กร ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์

              1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติ 5 ส และ Kaizen

              2.ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําเครืองมือ 5 ส และ Kaizen ไปใช้ในงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

 

เนื้อหาหลักสูตร

             - 5 ส เป็นเครืองมือสําคัญต่อการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างไร

             - หลักการ 5ส ที่เป็นเครืองมือทรงประสิทธิภาพโดยเป็นพืนฐานต่อการบริหารทั้งหมดเป็นอย่างไร

             - Kaizen คืออะไรทําไมจึงเป็นเครืองมือสําคัญต่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

             - ทําอย่างไรถึงจะรักษา 5ส และ Kaizen ให้อยู่คู่กับองค์กรของเราตลอดไป

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย

ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร,หัวหน้างานพนักงานที่รับผิดชอบ 5ส และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00–16.00 น.)

สถานที่อบรม : ศนูย์พัฒนาทรัพยากรมนษุย์แห่งภาคตะวันออก (ESIEESIECENTER) จ.ชลบุรี


 

Visitors: 1,163,051