หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน-ระดับ บริหาร-ระดับเทคนิค-จป หัวหน้างาน-สมุทรปราการ-อบรม จป บริหาร-คปอ-จป เทคนิค, ชลบุรี-อบรม โคราช-อบรม จป ขอนแก่น-ลำพูน-อยุธยา-สระบุรี-ลพบุรี-ชลบุรี-ปราจีนบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรม

เพิ่มเพื่อน

ทำไมถึงต้องอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.  ๒๕๕๔

ระบุไว้ดังนี้


 ระบุไว้ดังนี้

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

บุคลากร  หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการ

ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์


 วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากร

ตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ 


มาตรา  ๙  วรรคสอง  และมาตรา ๑๐

มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

โดยอนุโลม 


มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓

มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ 

จําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ


และทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯหรือเซฟตี้อินไทย

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

ที่สามารถให้บริการอบรม ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป

ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ได้


ซึ่งปัจจุบัน ทางศูนย์ฝึกอบรม ได้เปิดให้บริการ

ในเขตพื้นที่ต่าง เพื่อสะดวกแกผู้เข้าอบรม

ในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ ใกล้เคียงในเขตพื้นที่นั่นๆ

และท่านที่สนใจสามารถ กด เข้าไปตามเขตพื้นที่

ของท่านได้ ตามแทบด้านขวา ครับ

เพิ่มเพื่อน

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด คือใคร? 

   เรา คือ หนึ่งในผู้นำศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ In-house Training และในแบบ Public Training 

     โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่  ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน ภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า 

      โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมี บริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

เอกสารรับรองของ

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

วีดีแนะนำ หลักสูตร ฝึกอบรมของเรา!!!!

 

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของทางบริษัท 


ชื่อผู้ตอบ:


 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร เป็นอีกหลักสูตรที่ ต้องอบรมเพื่อให้ผู็บริหารมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 • หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
  หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

  หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
 • อบรม คปอ
  หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Visitors: 39,972