หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน-ระดับ บริหาร-ระดับเทคนิค-จป หัวหน้างาน-สมุทรปราการ-อบรม จป บริหาร-คปอ-จป เทคนิค, ชลบุรี-อบรม โคราช-อบรม จป ขอนแก่น-ลำพูน-อยุธยา-สระบุรี-ลพบุรี-ชลบุรี-ปราจีนบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรม


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

ได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร 

 

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

ใบรับรองการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม
หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงา
ระดับหัวหน้างาน
และระดับบริหาร
จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครอง
แรงงาน

แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

 

 

อบรมจปหัวหน้างาน-จปหัวหน้างาน-จปหัวหน้างานออนไลน์

 

 

อบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างาน

เราได้เปิดให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 20 สาขา ชลบุรี-ระยอง-มาบตาพุด

กรุงเทพ-นนทบุรี-สมุทรปราการ-ลาดกระบัง-สมุทรสาคร-นครปฐม-ปราจีนบุรี-สระบุรี-อยุธยา

นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-พิษณุโลก-ลำพูน-เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี-สงขลา


 

อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี-ออนไลน์

จป.หัวหน้างาน ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ชลบุรี

อบรม-จป-หัวหน้างาน-ระยอง-ออนไลน์

จป.หัวหน้างาน ระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ระยอง

อบรม-จป-หัวหน้างาน-มาบตาพุด-ออนไลน์

จป.หัวหน้างาน มาบตาพุต

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน มาบตาพุต


จป.หัวหน้างาน กรุงเทพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน กรุงเทพ

 

 

 จป.หัวหน้างาน ลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ลาดกระบัง

 

 

อบรม-จป-หัวหน้างาน-สมุทรปราการ-ออนไลน์

 จป.หัวหน้างาน สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน สมุทรปราการ

 

 

 
จป.หัวหน้างาน อยุธยา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน อยุธยา 
จป.หัวหน้างาน สระบุรี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน สระบุรี 
จป.หัวหน้างาน นครปฐม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน นครปฐม 
จป.หัวหน้างาน สมุทรสาคร

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน สมุทรสาคร


จป.หัวหน้างาน นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับ หัวหน้างาน นนทบุรี

 
จป.หัวหน้างาน ปราจีนบุรี

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ปราจีนบุรี

 

 จป.หัวหน้างาน นครราชสีมา

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน นครราชสีมา

 

จป.หัวหน้างาน ขอนแก่น

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ขอนแก่น

 จป.หัวหน้างาน อุดรธานี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน สมุทรสาคร

 

จป.หัวหน้างาน เชียงใหม่ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน เชียงใหม่

จป.หัวหน้างาน ลำพูน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน ลำพูน

 

 จป.หัวหน้างาน พิษณุโลก

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน พิษณุโลก

 

จป.หัวหน้างาน สงขลา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน สงขลา

 

 

จป.หัวหน้างาน สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ หัวหน้างาน สงขลา

 

 

แนะนำหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

(จป.) ระดับหัวหน้างาน

        อบรม จป หัวหน้างาน, อบรม จป บริหาร, อบรม จป เทคนิค, อบรม คปอ, อบรมความปลอดภัยในการทำงาน, อบรมชลบุรี, อบรมจปหัวหน้างานระยอง,

อบรมจปบริหาร, อบรมจปเทคนิค, อบรมคปอ, อบรมSafety,อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค safetyinthai เราพร้อมให้บริการด้านอบรมจป.

และหลักสูตรจป.หัวหน้างาน ด้านความปลอดภัยการทำงาน ราคาถูก เพื่อให้เป็น มาตรฐานแรงงาน ศูนย์อบรม จป มีบริการให้ในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง มาบตาพุด

เชียงใหม่ ขอนแก่น อบรมด้านจป.หัวหน้างาน สงขลา หัวหิน อบรม จป.อยุธยา กรุงเทพ เราเป็นศูนย์อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานนครราชสีมา 

ทุกพื้นที่อบรมจป.หัวหน้างาน ระยอง

 

         โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

         วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

โดยสามารถนำไปดำเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะต้องจัด

ให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน" เพราะหัวหน้างานทุกตำแหน่ง ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน โดยตำแหน่ง ในการทำงานนนั้น หัวหน้านับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ในการสร้างความปลอดภัย

ในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะหัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงการทำงานของพนักงานว่ามีความปลอดภัยมากน้อยระดับไหน

 

         เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

         จป. ยุคปัจจุบัน  ใครกำลังสงสัยว่าทำไมเราต้องอบรม จป. ด้วยล่ะ? แต่เราต้องผ่านจป.ระดับหัวหน้างานก่อนที่จะไปจป.บริหาร นั้นก็คือ หมายถึง 

ลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.หัวหน้างาน)

 

         จป. คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่กฎหมายกำหนดให้ ”สถานประกอบกิจการต้องจัด

ให้มีและปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ”

 

         หากสถานประกอบการไม่มี จป.

         นายจ้างหากนายจ้างไม่ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการของตน ต้องระวางโทษ “จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับ

ไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


 

 

ทำไมถึงต้องอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

 

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔

ระบุไว้ดังนี้

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทํางานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล

เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบ

กิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียน

ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ 

มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับ

กับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

โดยอนุโลม 

 

 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
และทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ
หรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จากกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรมด้านเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

 

แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

      

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

 

 


อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


แอดไลน์safetyinthai พูดคุยผ่านแชท-safetyinthai โทรคุยกับเจ้าหน้าที่-033-16612


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ขอขอบคุณลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรม
กับบริษัท
เรา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,149,141