หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน-ระดับ บริหาร-ระดับเทคนิค-จป หัวหน้างาน-สมุทรปราการ-อบรม จป บริหาร-คปอ-จป เทคนิค, ชลบุรี-อบรม โคราช-อบรม จป ขอนแก่น-ลำพูน-อยุธยา-สระบุรี-ลพบุรี-ชลบุรี-ปราจีนบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรม

ตารางอบรมจป-จปหัวหน้างาน-อบรมจปชลบุรี-อบรมจประยอง-อบรมจปกรุงเทพ-อบรมจปหัวหน้างานชลบุรี-อบรมจปหัวหน้างานฟรี

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม จป หลักสูตรอบรม: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับ หัวหน้างาน

        อบรม จป หัวหน้างานอบรม จป บริหารอบรม จป เทคนิคอบรม คปออบรมความปลอดภัยในการทำงานอบรมชลบุรีอบรมจปหัวหน้างานระยองอบรมจปบริหารอบรมจเทคนิคอบรมคปออบรมSafety,อบรมชลบุรี-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค safetyinthai เราพร้อมให้บริการ ด้านอบรม จป และ หลักสูตร จป หัวหน้างาน ด้านความปลอดภัยการทำงาน ราคาถูก เพื่อให้เป็น มาตรฐานแรงงาน ศูนย์อบรม จป มีบริการให้ในพื้นที่ ชลบุรี ระยอง มาบตาพุด เชียงใหม่ ขอนแก่น อบรม ด้าน จป หัวหน้างาน สงขลา หัวหิน อบรม จป อยุธยา กรุงเทพ เราเป็นศูนย์อบรมด้าน ความปลอดภัยในการทำงาน นครราชสีมา ทุกพื้นที่ อบรม จ ป หัวหน้างาน ระยอง

โดย..วิทยากรผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

         วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและกิจกรรมที่จำเป็นในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานโดยสามารถนำไปดำเนินงานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะต้องจัดให้หัวหน้างานทุกคนในองค์กรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน"  เพราะหัวหน้างานทุกตำแหน่ง ถือว่า เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน โดยตำแหน่ง ในการทำงานนนั้น หัวหน้านับว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพราะหัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงการทำงานของพนักงานว่ามีความปลอดภัยมากน้อยระดับไหน

เนื้อหาการอบรม : เนื้อหาการอบรมจะสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จป. ยุคปัจจุบัน  ใครกำลังสงสัยว่าทำไมเราต้องอบรม จป. ด้วยล่ะ แต่เราต้องผ่าน จป.ระดับหัวหน้างานก่อนที่จะไปจป. บริหาร นั้นก็คือ หมายถึง ลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (หลักสูตร จป.หัวหน้างาน)

จป. คือ?  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นบุคลากรทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีและปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ

 

หากสถานประกอบการไม่มี จป.

         นายจ้างหากนายจ้างไม่ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานในสถานประกอบการของตน ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ทำไมถึงต้องอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.)

        เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔ ระบุไว้ดังนี้มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน โดยอนุโลม                                                        


         มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯหรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรม ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จประดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ได้ซึ่งปัจจุบัน ทางศูนย์ฝึกอบรม ได้เปิดให้บริการในเขตพื้นที่ต่าง เพื่อสะดวกแกผู้เข้าอบรมในแต่ละจังหวัดหรือพื้นที่ ใกล้เคียงในเขตพื้นที่นั่นๆและท่านที่สนใจสามารถ กด เข้าไปตามเขตพื้นที่ของท่านได้ ตามแทบด้านซ้าย ครับ

  

    

 

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจาก

กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานให้เป็น

หน่วยฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็น

ทางการ 
และถูกต้องตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็น ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐาน

ในการทดสอบช่าง
ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า
ที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิคและคณะกรรมการ

ความปลอดภัยในการทำงาน 
(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึก

อบรม หลักสูตร ด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

 


 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                 เอกสารรับรองของ

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

                            

                            

ลูกค้าบางส่วนที่ใช้บริการของทางบริษัท 

 

Video แนะนำ หลักสูตร ฝึกอบรมของเรา!!!! 


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


  Visitors: 833,893