หลักสูตร : Kaizen สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

 

หลักสูตร : Kaizen สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพัฒนางานอย่าง

 หลักการและเหตุผล

            เมื่อกล่าวถึงกิจกรรม Kaizen กับกิจกรรม QC circle นั้นในวงการอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นแล้วส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกัน การปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องจักร และการสร้างเครื่องมือใหม่ๆ Pokayoke ขึ้นมาเป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ก้าวหน้า และรักษาความปลอดภัยในการทำงาน, ป้องกันการเกิดคุณภาพที่ไม่ดีขึ้น ในสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นการปฏิบัติงานโดยใช้สติปัญญาของคนงานในการทำกิจกรรมเองซึ่งไม่ได้เป็นคำสั่งจากเบื้องบน จึงเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษของกิจกรรมนี้ ทางฝ่ายโรงงานหรือกิจการ ส่วนใหญ่ก็ได้คอยช่วยเหลือรองรับทางกิจกรรมที่เป็นรูปแบบของ QC circle โดย Kaizen ไม่ใช่เป็นการกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแค่ครั้งเดียวแต่จะทำอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ต้องให้พนักงานมีความรู้และเทคนิคในการจัดทำระบบ และการปฏิบัติงาน ที่มี Kaizen เป็นเครื่องมือในการจัดการ เพราะ Kaizen เกิดจากความตระหนัก  ความรู้ในการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง อันจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการบริหารองค์กรต่อไป 

วัตถุประสงค์

-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงงานตามแนวทางของ Kaizen

-  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุงเพื่อนำไปการประยุกต์

   ในการ  ปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการปฏิบัติของ  Kaizen สัมพันธ์ต่อมาตรฐานการทำงาน (Standardization)

   และ Yokoten หรือ การถ่ายทอดความรู้

เนื้อหาการอบรม

- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตด้วยหลัก MSQCDEE

- Kaizen กับเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

- Kaizen  เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

-  หลักการใช้นำ Kaizen ไปใช้แบบอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน มาตรฐานการทำงาน   (Standardization) และ การถ่ายทอดความรู้ (Yokoten)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ   

วิธีการอบรม:  การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม: พนักงานและหัวหน้างาน

ระยะเวลา:  1 วัน

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้ 

กำหนดการ

หลักสูตร: Kaizen สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

เวลา

กิจกรรม

9:00 น. – 12:00 น.

 

 

*  พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 

และ 14.30 – 14.45

 - แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตด้วยหลัก MSQCDEE

• Moral • Safety • Quality • Cost  • Delivery  • Environment •Ethics

-  Kaizen กับเทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

• หลักการแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการค้นพบปัญหา (Hakken) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนจริง

• กิจกรรม work shop การค้นพบปัญหา

 

12:00 น. – 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 น. – 16:00 น.

- Kaizen  เพื่อการเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

  ความสูญเปล่าเนื่องจากการผลิตมากเกินไป (Waste of Overproduction)

  ความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waste of Waiting)

• ความสูญเปล่าจากการขนย้าย (Waste of Transportation)

• ความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ไร้ประสิทธิผล (Waste of Processing Itself)

• ความสูญเปล่าจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Waste of Stocks)

• ความสูญเปล่าจากการเคลื่อนไหว (Waste of Motion)

• ความสูญเปล่าจากการผลิตของเสีย (Waste of Defective Products)

- หลักการใช้นำ Kaizen ไปใช้แบบอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน มาตรฐานการทำงาน (Standardization) และ การถ่ายทอดความรู้ (Yokoten)

- การแลกเปลี่ยนความรู้ และตอบประเด็นปัญหา ข้อสงสัย

 


 

Visitors: 816,072