อบรม จป เทคนิค-อบรม จป.เทคนิค ชลบุรี- ตาราง อบรม จป.เทคนิค 2561-2018- แผนฝึกอบรม จป.เทคนิค (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค)

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค โดยกำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการข้อ ๑(๒) ถึง (๕)  ในการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามเวลาที่กำหนดไม่น้อยวันละ 1 ชั่วโมง   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง (๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าหรือ (๒) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

จุดประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน 

2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยได้

3. สามารถบ่งชี้อันตรายในสถานที่ทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานตามบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคได้ 

เนื้อหาการอบรม

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

 

หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติและควบคุมอันตราย

             

            หลักสูตร อบรม จป เทคนิค ในนามของสถาบันฝึกอบรมและสัมมนา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด๊เวลลอปเมนต์ จำกัด เป็น หน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอานามัย ในการทำงานนั้น  ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ได้ และเป็นสถาบันที่ได้จัดอบรมให้กับสมาชิกบริษัท ที่ต้องการเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และเป็นการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และที่สำคัญ แต่ล่ะบริษัทได้เล็งเห็ฯความสำคัญของพนักงานที่จำเป็ฯต้องทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อตัวพนักงานเอง และการทำงานที่ราบรื่นขององค์กร เพราะฉะนั้น หลักสูตร ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคนั้น สามารถตอบโจทย์ให้กับองค์การที่ต้องการจัดอบรม และเป็นสถาบันจัดฝึกอบรมได้ตามกฎหมาย และถูกต้อง ดังนั้น หากสนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ ผู้ประสานงานของ ท๊อปโปรฯ ได้ที่ เบอร์ 091-23456-69

 

TOPPRO SAFETY TEAMWORK.

091-23456-69

 

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2561

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level)

4000003

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

(Safety Officer for Technique Level)

เขตพื้นที่ชลบุรี

3,500

3,200

2

 

 

14-16

 

 

11-13

 

 

24-26

 

 

19-20

4000003

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

(Safety Officer for Technique Level)

เขตพื้นที่ระยอง

3,500

3,200

2

 

 

14-16

 

 

11-13

 

 

24-26

 

 

19-20

4000003

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

(Safety Officer for Technique Level)

เขตพื้นที่สมุทรปราการ

3,500

3,200

2

 

 

12-14

 

 

20-22

 

 

 11-13

 

 

  6-8

4000003

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

(Safety Officer for Technique Level)

เขตพื้นที่ปราจีนบุรี

3,500

3,200

2

 

 

14-16

 

 

 

 

 

26-28

  

 

 

4000003

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

(Safety Officer for Technique Level)

เขตพื้นที่อยุธยา

3,500

3,200

2

 

 

 

  

  

11-13 

 

 

 

1-3 

 

 

4000003

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค

(Safety Officer for Technique Level)

เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช)

3,300

3,000

2

 

 

  5-7

 

 

  4-6

 

 

3-5

 

 

 11-13

 

 
Visitors: 1,155,076