อบรม จป เทคนิค-อบรม จป.เทคนิค ชลบุรี- ตาราง อบรม จป.เทคนิค 2560-2017- แผนฝึกอบรม จป.เทคนิค (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค)

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค โดยกำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการข้อ ๑(๒) ถึง (๕)  ในการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามเวลาที่กำหนดไม่น้อยวันละ 1 ชั่วโมง   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด อย่างหนึ่ง (๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าหรือ (๒) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

จุดประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน 

2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยได้

3. สามารถบ่งชี้อันตรายในสถานที่ทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานตามบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคได้ 

เนื้อหาการอบรม

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติและควบคุมอันตราย

             

            หลักสูตร อบรม จป เทคนิค ในนามของสถาบันฝึกอบรมและสัมมนา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด๊เวลลอปเมนต์ จำกัด เป็น หน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอานามัย ในการทำงานนั้น  ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ได้ และเป็นสถาบันที่ได้จัดอบรมให้กับสมาชิกบริษัท ที่ต้องการเน้นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และเป็นการปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง และที่สำคัญ แต่ล่ะบริษัทได้เล็งเห็ฯความสำคัญของพนักงานที่จำเป็ฯต้องทำงานอย่างปลอดภัย เพื่อตัวพนักงานเอง และการทำงานที่ราบรื่นขององค์กร เพราะฉะนั้น หลักสูตร ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิคนั้น สามารถตอบโจทย์ให้กับองค์การที่ต้องการจัดอบรม และเป็นสถาบันจัดฝึกอบรมได้ตามกฎหมาย และถูกต้อง ดังนั้น หากสนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ ผู้ประสานงานของ ท๊อปโปรฯ ได้ที่ เบอร์ 091-23456-69


TOPPRO SAFETY TEAMWORK.

091-23456-69
 

 

 

  

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

จะติดต่อเรื่อง

แผนที่ ศูนย์ฝึกอบรม HRD ESIE CENTER

Visitors: 89,536