อบรม จป เทคนิค-อบรม จป.เทคนิค ชลบุรี- ตาราง อบรม จป.เทคนิค 2560-2017- แผนฝึกอบรม จป.เทคนิค (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค)

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค โดยกำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการข้อ ๑(๒) ถึง (๕)  ในการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามเวลาที่กำหนดไม่น้อยวันละ 1 ชั่วโมง   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด อย่างหนึ่ง (๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าหรือ (๒) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

จุดประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน 

2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยได้

3. สามารถบ่งชี้อันตรายในสถานที่ทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานตามบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคได้ 

เนื้อหาการอบรม

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติและควบคุมอันตราย
แผ่นที่ ศูนย์ฝึกอบรม HRD ESIE CENTER

Visitors: 45,485