หลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งคลังสินค้าและโลจิสติกส์

ประเภทวันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
06 ม.ค 2559 TPD-0401 หลักสูตร : การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Transportation Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
11 ม.ค 2559 TPD-0404 หลักสูตร : กลยทุธ์การจัดการสินค้าคงคลัง(Strategic Performance Inventory Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
28 ม.ค 2559 TPD-0407 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC(ABC System for Warehouse Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
03 ก.พ 2559 TPD-0402 หลักสูตร : การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ (Warehouse Safety Professional Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
05 ก.พ 2559 TPD-0408 หลักสูตร : หลักการจัดซื้อและเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC(Purchase and Condition of Internation for AEC) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
01 มี.ค 2559 TPD-0403 หลักสูตร : การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที มีประสิทธิภาพ(Effective Logistics & Supply Chain Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
02 มี.ค 2559 TPD-0406 หลักสูตร : กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง (Strategy for Cost Reduce of Delivery) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
07 เม.ษ 2559 TPD-0401 หลักสูตร : การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Transportation Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
08 เม.ษ 2559 TPD-0404 หลักสูตร : กลยทุธ์การจัดการสินค้าคงคลัง(Strategic Performance Inventory Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
12 เม.ษ 2559 TPD-0407 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC(ABC System for Warehouse Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
09 พ.ค 2559 TPD-0402 หลักสูตร : การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ (Warehouse Safety Professional Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
27 พ.ค 2559 TPD-0408 หลักสูตร : หลักการจัดซื้อและเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC(Purchase and Condition of Internation for AEC) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
21 มิ.ย 2559 TPD-0403 หลักสูตร : การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที มีประสิทธิภาพ(Effective Logistics & Supply Chain Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
22 มิ.ย 2559 TPD-0406 หลักสูตร : กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง (Strategy for Cost Reduce of Delivery) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
01 ก.ค 2559 TPD-0401 หลักสูตร : การจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Transportation Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
18 ก.ค 2559 TPD-0404 หลักสูตร : กลยทุธ์การจัดการสินค้าคงคลัง(Strategic Performance Inventory Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
21 ก.ค 2559 TPD-0407 หลักสูตร : การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ ABC(ABC System for Warehouse Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
23 ส.ค 2559 TPD-0402 หลักสูตร : การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ (Warehouse Safety Professional Management) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
30 ส.ค 2559 TPD-0408 หลักสูตร : หลักการจัดซื้อและเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC(Purchase and Condition of Internation for AEC) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
28 ก.ย 2559 TPD-0403 หลักสูตร : การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที มีประสิทธิภาพ(Effective Logistics & Supply Chain Management ) HRD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
 
Visitors: 45,485