หลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งคลังสินค้าและโลจิสติกส์

หลักสูตร :การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ  ABC  

(ABC System for Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล

          การบริหารคลังสินค้า ด้วยระบบ ABC   เป็นการบริหารคลังสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุม Stock สินค้าให้เหมาะสม  รวมถึงปัญหา สต๊อกสินค้าที่มีมูลค่ามากเกินความจำเป็น ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC  จึงเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลังอย่างยิ่ง  และหาก Stock สินค้า เพียงพอตามความต้องการก็จะไม่ทำให้เสียโอกาสในการขาย

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเข้าใจหลักการบริหารสินค้าคงคลัง ด้วยระบบ ABC

2.เพื่อให้การบริหาร การหมุนเวียน สต๊อกให้มีความเหมาะสม

3.เพื่อให้การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารพื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. การบริหารสินค้าคลัง

            2. การบริหารพื้นที่ในคลังสินค้า

            3. การบริหารสต๊อกสินค้า

            4. การอ่านงบการเงิน

 

วิธีการอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน ฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน 

2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 -  การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

 -  การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

 -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ           ระยะเวลา        : 1 วัน (เวลา 09.0016.00 น.)                        

ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน รวมถึงผู้ที่ต้องการทราบถึงการวางแผนการบริหารคลังสินค้า *** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

 ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 1,149,148