การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน Hearing Conservation Program

การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 

Hearing Conservation Program

หลักการและเหตุผล

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อักษร  เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังและลดอันตรายและผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการต้องจัดทำโดยรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและเป็นเทคนิคหรือวิธีการเฉพาะทำให้ผู้รับผิด ชอบจัดทำโครงการฯ อาจเกิดความไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการที่ประกาศกรมฯ กำหนดขึ้น ทั้งยังต้องจัดหามาตรการควบคุมเสียงดังที่จะเหมาะสมกับสถานประกอบการหรือโรงงานของตัวเองอีก จึงจัดอบรมหลักสูตรอบรมและสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ (ตามกฎหมาย) ” นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ และเข้าใจ สามารถนำเนื้อหาและรายละเอียดไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และมาตรการควบคุมเสียงดังได้อย่างถูกตรง ตรงตามที่กฎหมายกำหนด 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามที่กฎหมายกำหนด

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกวิธี

3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงที่เหมาะสมไปใช้ในโรงงานเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้

หัวข้อการอบรม

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

• ความรู้เกี่ยวกับเสียง กายวิภาคศาสตร์ของหู และกลไกการได้ยิน

• หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

• องค์ประกอบหลักของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

• การจัดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการเฝ้าระวังการได้ยิน

• การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing)

• เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

• มาตรการป้องกันอันตรายตามกฎหมายกรณีผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินพบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน

• ตัวอย่างโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และแบบบันทึกผลการตรวจสอบ ต่างๆ

• การเฝ้าระวังเสียงดัง 

• การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง 

• การประเมินการสัมผัสเสียงดัง  

•  หลักการควบคุมเสียงดัง   

• มาตรการด้านวิศวกรรมในการจัดการเกี่ยวกับเสียง

       

วิทยากร  : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

วิธีการอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรม Workshop 

ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ  พนักงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป  ผู้สนใจการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 

สถานที่อบรม  :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน
Visitors: 816,072