TPD0209 - หลักสูตร - ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

หลักสูตร :ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(Safety of Work on Electrical for Employees Working with Electricity)

หลักการและเหตุผล           

                   ตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 4 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยการอบรมเนื้อหาตรงกับประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หมวด 1 ข้อ 2 และ หมวด 2 ข้อ 3 ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ากับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเรื่องการทำงานคือ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ

 

เนื้อหาหลักสูตร

  1.  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  2.  สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
  3.  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  4.  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยู่ด้วย เช่นการทำงานในที่สูง การทำงานในบริเวณที่อาจเป็นอันตราย เป็นต้น
Visitors: 909,446