หลักสูตร - จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

 

หลักสูตร

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

 


                


 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

10

21 / ตุลาคม / 2565

2,000

1,800

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน (online)

 
11

21 / พฤศจิกายน / 2565 

 2,000

 1,800

จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน (online)

 
 12       12 / ธันวาคม / 2565      2,000     1,800        จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน (online)   
            

 

หลักสูตร :  จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน


(Awareness of Safety in the Workplace) 

 

 

หลักการและเหตุผล        

          การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยการปลูกจิตสำนึกของการรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงกระบวนการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมป้องกันและจัดการความปลอดภัย เมื่อเรารู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสามารถว่างแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกัน รวมถึงคิดแนวทางควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดตามมาจากอุบัติเหตุ อันเป็นการสร้างและส่งเสริมอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( Zero Accident) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

          1. ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

          2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร

 

หัวข้อการอบรม

          1. ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ

          2. ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคำว่า Incident , Near miss, Accident

          3. ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ

          4. แนวคิด ความสำคัญของและแนวการปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้เกิด Zero Accident

          5. เทคนิคการจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

                    5.1 Safety Talk 

                    5.2 Safety week 

                    5.3 Safety Patrol 

                    5.4 Safety Program by JSA & KYT 

                    5.5 Lockout & Tag out 

          6. Work shop วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงรุก


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการสอบสวน รายงาน และการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนํามาจัดทํามาตรการป้องกันและควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไข

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก 

          - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุในสถานประกอบการ 

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ     

วิธีการอบรม การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่สนใจ

ระยะเวลา :  อบรม 1 วัน 

 
สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 1,035,766