TPD0218 - หลักสูตร - เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร :เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน

 (Awareness of Safety in the Workplace)

 

หลักการและเหตุผล        

               การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยการปลูกจิตสำนึกของการรู้ถึงสาเหตุและผลกระทบที่อาจเกิดอุบัติเหตุ  รวมถึงกระบวนการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการควบคุมป้องกันและจัดการความปลอดภัย เมื่อเรารู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สามารถว่างแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกัน รวมถึงคิดแนวทางควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดตามมาจากอุบัติเหตุ  อันเป็นการสร้างและส่งเสริมอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( Zero Accident) ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร

 

นื้อหาหลักสูตร

1. ความหมายของอุบัติเหตุและความสำคัญของการลดอุบัติเหตุ

2. ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของคำว่า Incident , Near miss, Accident

3. ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ

4. แนวคิดและความสำคัญของ Zero Accident

5.  เทคนิคการจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน

   5.1 Safety Talk

   5.2 Safety week

   5.3  Safety Patrol

   5.4 Safety Program by  JSA & KYT

   5.5 Lockout  & Tag out

6. Work shop วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงรุก

 

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม :  การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าร่วมอบรม : หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้ที่สนใจ

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*
Visitors: 45,485