หลักสูตร -การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

  หลักสูตร :การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 Electrical Equipment Check and Maintenance )

หลักการและเหตุผล

          อุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานและการผลิต การตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า การตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า  (Electrical Equipment Check and Maintenance) จึงมีความสำคัญ เพราะอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักรจะยืนยาวมากขึ้น ซึ่งประโยชน์บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาทดแทน อันเกิดมาจากการเสียและชำรุด ตลอดจนการตรวจสอบเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้เกิดขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการไปใช้กับระบบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 เนื้อหาหลักสูตร

  1. เทคนิคการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย
  2. แผนงานและกระบวนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  3. วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
  4. การจัดทำตารางการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์
  5. ความปลอดภัยในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ                   

สถานที่อบรม : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (ESIEESIE CENTER) จ.ชลบุรี                            

ผู้เข้าร่วมอบรม :หัวหน้างาน/ผู้สอนด้านความปลอดภัย/ จป.    

ระยะเวลา  : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*
Visitors: 52,022