TPD0222 - หลักสูตร - หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

หลักสูตร :การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

    ( Job Safety Analysis (JSA) )

หลักการและเหตุผล        

          Job Safety Analysis หรือ JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย โดยใช้เทคนิคและหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  อันจะเป็นแนวทางและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป


วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถการประเมินความเสี่ยงโดยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตร

  1. การตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินสภาพการทำงานในปัจจุบัน
  2. ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) คืออะไร ?
  3. อาการและโรคที่เกิดจาก ออฟฟิศ ซินโดรมมีอะไรบ้าง? และสาเหตุของการเกิดโรคและอาการดังกล่าวมีที่มาอย่างไร?
  4. การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตรายให้ห่างไกลจากออฟฟิศ ซินโดรม
  5. ข้อปฏิบัติและการบริหารร่างกาย เพื่อสร้างภูมคุ้มกันออฟฟิศ ซินโดรม
  6. การจำลองเหตุการณ์ และการสาธิต รวมถึงการนำวีดีทัศน์ การปฏิบัติที่ถูกต้องและการปฏิบัติที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรม 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม :  การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์                                             

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน     

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*
Visitors: 45,486