หลักสูตร - ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตราย (Safety on using of Chemical Substance)

หลักสูตร :ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

(Safety on using of Chemical Substance)

หลักการและเหตุผล

          วัตถุดิบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรมคือ สารเคมี และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานหรือสิ่งที่เรียกว่า สารเคมีอันตราย การทำงานกับสารเคมีอันตราย ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษาการถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุ สารเคมีอันตราย การกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการการจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องจัดการสารเคมีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
 • ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงชนิด อันตรายจากสารเคมีอันตรายในที่ทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การจัดการสารเคมีอันตราย เช่น การใช้ การเก็บ การรักษา การขนย้าย เป็นต้น

 

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. กฎหมายและมาตรฐานที่สำคัญและจำป็นในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารเคมีต้องรู้”
 2. สารเคมีอันตรายส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานและผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
 3. หลักการและกระบวนการในการควบคุมสารเคมีอันตราย
 4. การบ่งชี้สารเคมีอันตราย • สัญญลักษณ์สากลและฉลากกำกับสารเคมี • Material safety data sheet (MSDS) รายละเอียดของสารเคมีอันตราย
 5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการป้องกันสารเคมีอันตราย
 6. ลักษณะที่ตั้ง การออกแบบอาคาร วิธีการจัดเก็บและจัดการสารเคมีอันตราย
 7. วิธีดำเนินการในภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
 8. การปฐมพยาบาลแก่ผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมี

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย ,กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าร่วมอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

สถานที่อบรม : ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

 สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 หรือ ช่องทาง LINE และ ติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ
** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 644,450