หลักสูตร - การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม Electrical System Installation

หลักสูตร :การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 ElectricSystem Installation )

หลักการและเหตุผล           

               อุตสาหกรรมและการผลิต ต่างใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ซึ่งการติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อระบบการผลิตในอุตสาหกรรม การเดินสายไฟจะมีเทคนิคในการติดตั้งและมีมาตรฐานความปลอดภัยของการติดตั้ง ซึ่งวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า รวมถึงพนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าต้องรู้

 

วัตถุประสงค์

  •  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เทคนิคการติดตั้ง การเดินสายระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัย
  •  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการการติดตั้ง การเดินสายระบบไฟฟ้าไปใช้ในการติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัย

 

เนื้อหาหลักสูตร

  1. ความรู้ทั่วไปและมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั้งทางไฟฟ้า    
  2. มาตรฐานของสายไฟฟ้าและการใช้งาน
  3. เทคนิคในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟ้า                  
  4. การออกแบบและคำนวณ สายป้อน และวงจรย่อย
  5. การป้องกันกระแสเกิน และการต่อลงดิน                    
  6. วงจรมอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าและการติดตั้ง
  7. หลักเกณฑ์การตรวจสอบและการรับงานทางด้านไฟฟ้า

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าร่วมอบรม :  วิศวกรและช่างไฟฟ้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐาน

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

Visitors: 1,155,052