หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปราจีน

ตารางอบรมโฟล์คลิฟท์2566-2567  อบรมโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี หลักสูตรการขับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ อบรม โฟล์คลิฟท์ ชลบุรี และเตรียมการสอบเพื่อขอใบรับรอง เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเป็นไปตามกฎหมายโดยควบคุมการใช้งานขับขี่ รถโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดการให้นำลูกจ้างทุกคน ต้องใช้งานขับขี่รถโฟล์คลิฟท์และรถยก ต้องผ่านหลักสูตรด้านความปลอดภัยก่อน จึงจะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์และรถยกได้ ในที่นี้ หลักสูตรการอบรมก็จะมีการปฏิบัติ ลงสนามจริง เพื่อสอนการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ อย่างถูกต้องและถูกวิธีของการขับขี่ รถโฟล์คลิฟท์ ทั้งนี้เนื้อหาการอบรม คือ หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์และรถยกทั่วไป การใช้สัญญาณ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างความปลอดภัยและถูกต้องของการขับขี้รถโฟล์คลิฟท์

 

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี พื้นที่ ชลบุรี

** ท่านสามารถสมัครอบรมโฟล์คลิฟท์ กับทางเราได้ที่ www.topprobooking.com **

 

หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี พื้นที่ สมุทรปราการ

** ท่านสามารถสมัครอบรมโฟล์คลิฟท์ กับทางเราได้ที่ www.topprobooking.com **


  


 

**สำหรับคนที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ ไม่เป็น หรือ ไม่เคยขับ เรียน+สอบ 2 วันจบ**

โปรแกรมอบรม ปี 2566/2023

หลักสูตร การฝึกขับรถโฟล์คลิฟท์

สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 3,900 บ. สมาชิก : 3,500 บ. (ราคาไม่รวมVAT)  

 
 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

41 จันทร์ 25 - อังคาร 26 ก.ย. 2566 การฝึกขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,500.-
42 ศุกร์ 6 - เสาร์ 7 ต.ค. 2566 การฝึกขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,500.-
43 ศุกร์ 27 - เสาร์ 28 ต.ค. 2566 การฝึกขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,500.-
44 ศุกร์ 10 - เสาร์ 11 พ.ย. 2566 การฝึกขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,500.-
45 จันทร์ 20 - อังคาร 21 พ.ย. 2566 การฝึกขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์) ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

3,900.-  3,500.-


**สำหรับคนที่ ขับรถโฟล์คลิฟท์ เป็นแล้ว ต้องการสอบรับใบเซอร์ 1 วันจบ**

โปรแกรมอบรม ปี 2566/2023 (ชลบุรี)

หลักสูตร การขับและตรวจสอบบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์

อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ชลบุรี 

บุคคลทั่วไป : 1,800 บ.  สมาชิก : 1,710 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

 

   พื้นที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตร การขับและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

หลักการและเหตุผล           

 

               การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

  

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์

2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถฟอร์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

4.ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ

5.การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้ฟอร์คลิฟท์

6.การขับฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

7.เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

8.การตรวจและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

9.การปฏิบัติเมื่อฟอร์คลิฟท์เสีย

10.กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

11.การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

12.อันตรายที่เกิดจากรถฟอร์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

 

13.กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย  

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์อยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

สถานที่อบรม :  HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 

   Text

   Text


  


   Text

 

 ภาพการอบรมโฟล์คลิฟท์ ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

132เสาร์ 26 ส.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
การขับและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์)ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.- 1,710.-
133พุธ 6 ก.ย. 2566
การขับและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์)ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.- 1,710.-
134พฤหัสฯ 21 ก.ย. 2566
การขับและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์)ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.- 1,710.-
135พุธ 11 ต.ค. 2566
การขับและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์)ชลบุรี

( HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี )

1,800.- 1,710.-
136จันทร์ 30 ต.ค. 2566
การขับและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตรโฟล์คลิฟท์)

หลักสูตร การขับและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

หลักการและเหตุผล           

 

               การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

  

วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์

2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถฟอร์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

4.ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ

5.การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้ฟอร์คลิฟท์

6.การขับฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

7.เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

8.การตรวจและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

9.การปฏิบัติเมื่อฟอร์คลิฟท์เสีย

10.กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

11.การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

12.อันตรายที่เกิดจากรถฟอร์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

 

13.กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย  

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์อยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

 

สถานที่อบรม :  HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 


  


 

 ภาพการอบรมโฟล์คลิฟท์ ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

เอกสารใบรับรอง

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม 

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน


ขอเชิญท่านทั้งหลายที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยฯ

จากวิทยากร มืออาชีพด้วยประสบณ์มากมาย ด้วยเทคนิคต่างๆการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ ความปลอดภัยการใช้การขับรถโฟล์คลิฟท์

จะสอนให้ท่านขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี เราสอนท่านจริง ให้ความรู้ท่านจริง อบรมเพียง 1 วัน  ช่วงแรก ภาคทฤษฎี

เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ และ ช่วงที่สอง ภาคปฏิบัติ ถึงขั้นตอนการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ 


 

** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**


ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 097-2370949, 098-2819879

ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

  


Visitors: 1,149,143