อบรม การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

  อบรมโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี หลักสูตรการขับรถยก รถโฟล์คลิฟท์ อบรม โฟล์คลิฟท์ ชลบุรี และเตรียมการสอบเพื่อขอใบรับรอง เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และเป็นไปตามกฎหมายโดยควบคุมการใช้งานขับขี่ รถโฟล์คลิฟท์ ชลบุรี ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดการให้นำลูกจ้างทุกคน ต้องใช้งานขับขี่รถโฟล์คลิฟท์และรถยก ต้องผ่านหลักสูตรด้านความปลอดภัยก่อน จึงจะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์และรถยกได้ ในที่นี้ หลักสูตรการอบรมก็จะมีการปฏิบัติ ลงสนามจริง เพื่อสอนการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ อย่างถูกต้องและถูกวิธีของการขับขี่ รถโฟล์คลิฟท์ ทั้งนี้เนื้อหาการอบรม คือ หลักสูตรการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์และรถยกทั่วไป การใช้สัญญาณ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างความปลอดภัยและถูกต้องของการขับขี้รถโฟล์คลิฟท์

 
โปรแกรมอบรม ปี 2561/2018 (ชลบุรี)
 
หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
สถานที่อบรม : HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี 
 

เดือน

วันที่อบรม

รุ่น

สถานที่

ทั่วไป/สมาชิก ราคา/ท่าน

สมัคร

มกราคม

22 ม.ค. 61

1

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

กุมภาพันธ์

7 ก.พ. 61

2

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

 

21 ก.พ. 61

3

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

มีนาคม

7 มี.ค. 61

4

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

 

21 มี.ค. 61

5

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

เมษายน

4 เม.ย. 61

6

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

 

25 เม.ย. 61

7

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

พฤษภาคม

9 พ.ค. 61

8

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600

เต็ม

 

28 พ.ค. 61

9

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


มิถุนายน

12 มิ.ย. 61

10

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


 

26 มิ.ย. 61

11

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


กรกฎาคม

10 ก.ค. 61

12

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


 

24 ก.ค. 61

13

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


สิงหาคม

8 ส.ค. 61

14

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


 

28 ส.ค. 61

15

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


กันยายน

11 ก.ย. 60

16

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


 

25 ก.ย. 60

17

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


ตุลาคม

2 ต.ค. 61

18

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


 

23 ต.ค. 61

19

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


พฤศจิกายน

6 พ.ย. 61

20

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


 

27 พ.ย. 61

21

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


ธันวาคม

7 ธ.ค. 61

22

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600


 

17 ธ.ค. 61

23

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

1,800/1,600
หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

 

หลักการและเหตุผล           

               การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถฟอร์คลิฟท์ถือว่าเป็นอุปกรณ์/พาหนะผ่อนแรงที่มีความสำคัญในการจัดการสินค้าในด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก  รถเป็นพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว จึงเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเป็นสิ่งทีแต่ละองค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ขับฟอร์คลิฟท์ ในเรื่องการเตรียมความพร้อม และมาตรฐานการใช้งาน  ตลอดจนความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป


วัตถุประสงค์

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

สามารถนำความรู้จากการอบรมไปเคลื่อนย้ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถตรวจสอบดูและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ได้อย่างถูกวิธี

 

 เนื้อหาหลักสูตร

1.กฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์

2.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์ที่ผู้ใช้งานต้องรู้

3.การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรถฟอร์คลิฟท์มีอะไรบ้าง?

4.ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ / แผงควบคุมและระบบไฟเตือนต่างๆ

5.การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้ฟอร์คลิฟท์

6.การขับฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

7.เทคนิคการยก / เคลื่อนย้าย / จัดเรียงและตักจ่ายสินค้า

8.การตรวจและบำรุงรักษาฟอร์คลิฟท์เบื้องต้น ตามระยะเวลาชั่วโมงการทำงาน

9.การปฏิบัติเมื่อฟอร์คลิฟท์เสีย

10.กฎจราจร / ข้อห้าม และเครื่องหมายเตือนต่างๆในโรงงาน

11.การวัดผลทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ก่อนและหลังการอบรม

12.อันตรายที่เกิดจากรถฟอร์คลิฟท์ กรณีศึกษาจากวีดีโอ

13.กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์


วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีการอบรม : การบรรยาย  

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ หัวหน้างานที่มีพนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์อยู่ในความดูแล

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก (HRD ESIE CENTER) จ.ชลบุรี

 

 ภาพการอบรมโฟล์คลิฟท์ ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

 

** ท่านที่อบรมหลักสูตร Forkklift, บนที่สูง, นั่งร้าน, ปั้นจั่น, ที่อับอากาศ ทางศูนย์อบรมของเรามีบัตรประจำตัวสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม

ให้ผู้ใช้บริการอบรมกับทางศูนย์ของเราค่ะ**

 


ตัวอย่างบัตรประจำตัวผู้ผ่านการอบรม

1. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหน้า

2. ตัวอย่างบัตรประจำตัวด้านหลัง


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน* สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com หรือติดต่อทางเว็บไซต์ของเราได้ค่ะ

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน

Visitors: 523,994