TPD0227 - หลักสูตร - การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

หลักสูตร - การประเมินความเสี่ยง  

( Risk Assessment )

หลักการและเหตุผล           

            การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน  ( Risk  Assessment )  เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงาน ที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน  สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  การอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้        

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงอันตรายและการชี้บ่งอันตรายพร้อมการค้นหาอันตราย
  • เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะห์งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของส่วนงาน,แผนกที่ตนเองรับผิดชอบ

 

เนื้อหาหลักสูตร

  1. การประเมินความเสี่ยง,การค้นหาอันตรายและชี้บ่งอันตราย
  2. หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
  3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
  4. เทคนิคและวิธีการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  5. ฝึกปฏิบัติจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของงานตนเอง
  6. มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในส่วนงานของตนเองทุกงานที่มีความเสี่ยงอันตรายพร้อมนำส่งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

ผู้เข้าร่วมอบรม: :   พนักงานและหัวหน้างาน        

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งภาคตะวันออก    (HRDESIE CENTER) จ.ชลบุรี           

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 835,814