TPD-0229-หลักสูตร-โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

หลักสูตร : การจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

( Hearing ConservationProgram )

หลักการและเหตุผล

          ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 ที่ให้นายจ้างต้องจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลาย ลักษณ์อักษร  เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงดังและลดอันตรายและผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานและสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการต้องจัดทำโดยรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและเป็นเทคนิคหรือวิธีการเฉพาะทำให้ผู้รับผิด ชอบจัดทำโครงการฯ อาจเกิดความไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและวิธีการที่ประกาศกรมฯ กำหนดขึ้น ทั้งยังต้องจัดหามาตรการควบคุมเสียงดังที่จะเหมาะสมกับสถานประกอบการหรือโรงงานของตัวเองอีก จึงจัดอบรมหลักสูตรอบรมและสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการ (ตามกฎหมาย) ” นี้ขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ และเข้าใจ สามารถนำเนื้อหาและรายละเอียดไปจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และมาตรการควบคุมเสียงดังได้อย่างถูกตรง ตรงตามที่กฎหมายกำหนด

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกวิธี
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงที่เหมาะสมไปใช้ในโรงงานเพื่อลดผลกระทบของเสียงได้

 

หัวข้อการอบรม

 1. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้เกี่ยวกับเสียง กายวิภาคศาสตร์ของหู และกลไกการได้ยิน
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 4. องค์ประกอบหลักของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
 5. การจัดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการเฝ้าระวังการได้ยิน
 6. การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing)
 7. เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน
 8. มาตรการป้องกันอันตรายตามกฎหมายกรณีผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินพบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน
 9. ตัวอย่างโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และแบบบันทึกผลการตรวจสอบ ต่างๆ         
 10. การเฝ้าระวังเสียงดัง  
 11. การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง • การประเมินการสัมผัสเสียงดัง 
 12. หลักการควบคุมเสียงดัง  
 13. มาตรการด้านวิศวกรรมในการจัดการเกี่ยวกับเสียง  

 

วิทยากร : วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิธีการอบรม : การบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรม Workshop

ผู้เข้าร่วมอบรม : ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ  พนักงานที่ปฏิบัติงานทั่วไป  ผู้สนใจการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

 

 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร โครงการอนุรักษ์การได้ยินเสียง

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 1,155,080