หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม

 ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

 

หลักสูตร ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม

 

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

  
 
 

         หลักสูตร : ความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม

         ( Work Safety of Welding )

หลักการและเหตุผล    

          กระบวนการเชื่อมต่างๆ ผู้ที่ทํางานโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัย มักจะประสบกับอุบัติเหตุเสมอ ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือไม่ก็ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่ง นับเป็นการสูญเสียทั้งเงินและเวลา การเชื่อมโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดเพื่อใช้สร้างอาร์คไฟฟ้าระหว่างลวดเชื่อมและฐานโลหะ แหล่งพลังงานสามารถเป็นได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และใช้ได้ทั้งแบบขั้วเชื่อมและลวดเชื่อม และการเชื่อมโลหะแบบใช้แก๊สแบบหลอมเหลว  โดยใช้ความร้อนจาก  เชื้อเพลิงซึ่งเป็นแก๊สผสมระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สออกซิเจนบริสุทธิ์เปลวไฟจากการ เผาไหม้จะเกิดความร้อนในปริมาณสูง การเชื่อมชนิดนี้ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันแก๊ส ไอระเหย และขี้เชื่อม  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการเชื่อม นับเป็นความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะผู้เชื่อมต้องทํา การศึกษา และหาทางป้องกันในเรื่องอันตรายที่ จะเกิดจาก

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อม
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยเกี่ยวกับงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 

หัวข้อการอบรม        

1) การสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากงานเชื่อมแบบเชื่อมไฟฟ้าและการเชื่อมแก๊ส

   1.1 อันตรายที่เกิดจากการอาร์ก

   1.2 อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าในงานเชื่อม

   1.3 อันตรายที่เกิดจากการลุกไหม้ การระเบิด

   1.4 อันตรายที่เกิดจากพลังงานรังสี

   1.5 อันตรายที่เกิดขึ้นภายหลังการทําความสะอาดงานเชื่อมหรือแนวเชื่อม

2. ข้อปฏิบัติในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าและการเชื่อม

   2) หลักการระบายอากาศเพื่อความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้าและแก๊ส

   3) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในงานเชื่อม

   4) หลักการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

   5) workshop การประเมินความเสี่ยงในงานเชื่อม

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชียวชาญทางด้านการเชื่อม

วิธีการอบรม : การบรรยาย , การฝึกปฏิบัติ 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม :  พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานเชื่อม    

ระยะเวลา :  1 วัน 

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 1,149,150