หลักสูตรการโต้ตอบภาวะสารเคมีรั่วไหล

หลักสูตร : การตอบโต้ภาวะสารเคมีรั่วไหล

หลักการและเหตุผล

           การประกอบการในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกันมาก  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและถ้ามีการรั่วไหลของสารเคมีพนักงานในโรงงานต้องสามารถตอบโต้การรั่วไหลได้ โดยเน้นการป้องกันความเสียหายจากสารเคมีในโรงงาน  ดังนั้นสถานประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมตอบโต้กรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเป็นสากล โดยจำเป็นต้องมีการตั้งทีมตอบโต้สารเคมี,กำหนดสถานะการณ์ในการตอบโต้,การเตรียมความพร้อมของคน,อุปกรณ์และแผนงานในการตอบโต้สารเคมีกรณีที่มีการรั่วไหล

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเข้าระงับเหตุอุบัติภัยการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

 

เนื้อหาการอบรม

  1.  การเตรียมความพร้อมก่อนระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลโดยมีข้อมูลประกอบ จาก MSDS
  2.  แผนตอบโต้สารเคมีรั่วไหลซึ่งจัดแบ่งระดับต่าง ๆ  เช่น เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ,เหตุฉุกเฉินระดับ 2
  3.  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเข้าระงับเหตุอุบัติภัยการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  4.  การแบ่งพื้นที่ผลกระทบและพื้นที่อันตราย (hot zone, warm zone, cool zone)
  5.  การจัดทีมต่าง ๆ ในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล ได้แก่ hazmat team, decon team เป็นต้น
  6.  เทคนิคการจัดการสารเคมีรั่วไหลโดยใช้วิธีการกักกัน (confinement), การเก็บกัก (containment)
  7.  ฝึกซ้อมการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล  ระดับต่าง ๆ โดยสมมติเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล,การแบ่งทีมในการเข้าระงับเหตุพร้อมจับเวลาของทีมแต่ละทีม,การใช้    เทคนิคกักกัน,เก็บกักและการแบ่งพื้นที่สารเคมีรั่วไหล

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ         

ผู้เข้าร่วมอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

วิธีการอบรม : การบรรยาย , การทำกิจกรรม workshop/ Role Play, การศึกษาจากวีดีทัศน์และ case study

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

แบบฟอร์มสมัครอบรม

แบบฟอร์มการสมัครอบรมกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*
Visitors: 45,599