หลักสูตรการตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

 

 

 

 

 

หลักสูตร

 


การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

 

 

                 


 

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Onlineรุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

 20

31 / ตุลาคม / 2565 

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

21

11 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

22

25 / พฤศจิกายน / 2565

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 23

3 / ธันวาคม / 2565 

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 24

19 / ธันวาคม / 2565 

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

25

11 / มกราคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

26

31 / มกราคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 27

16 / กุมภาพันธ์ / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 28

28 / กุมภาพันธ์ / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

29

13 / มีนาคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

30

27 / มีนาคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 31

11 / เมษายน / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 32

24 / เมษายน / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

33

8 / พฤษภาคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

34

24 / พฤษภาคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 35

7 / มิถุนายน / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 36

22 / มิถุนายน / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

37

4 / กรกฎาคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

38

17 / กรกฎาคม / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 39

7 / สิงหาคม / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 40

22 / สิงหาคม / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

41

8 / กันยายน / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

42

20 / กันยายน / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 43

9 / ตุลาคม / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 44

24 / ตุลาคม / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

45

7 / พฤศจิกายน / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

46

21 / พฤศจิกายน / 2566

3,500

3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 47

12 / ธันวาคม / 2566

 3,500

 3,325

หลักสูตร การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี (online)

 

 
 
 
 

 


หลักสูตร : การตอบโต้แผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี

หลักการและเหตุผล

           การประกอบการในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกันมาก  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและถ้ามีการรั่วไหลของสารเคมีพนักงานในโรงงานต้องสามารถตอบโต้การรั่วไหลได้ โดยเน้นการป้องกันความเสียหายจากสารเคมีในโรงงาน  ดังนั้นสถานประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการฝึกซ้อมตอบโต้กรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเป็นสากล โดยจำเป็นต้องมีการตั้งทีมตอบโต้สารเคมี,กำหนดสถานะการณ์ในการตอบโต้,การเตรียมความพร้อมของคน,อุปกรณ์และแผนงานในการตอบโต้สารเคมีกรณีที่มีการรั่วไหล

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเข้าระงับเหตุอุบัติภัยการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

 

เนื้อหาการอบรม

  1.  การเตรียมความพร้อมก่อนระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลโดยมีข้อมูลประกอบ จาก MSDS
  2.  แผนตอบโต้สารเคมีรั่วไหลซึ่งจัดแบ่งระดับต่าง ๆ  เช่น เหตุฉุกเฉินระดับ 1 ,เหตุฉุกเฉินระดับ 2
  3.  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเข้าระงับเหตุอุบัติภัยการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล
  4.  การแบ่งพื้นที่ผลกระทบและพื้นที่อันตราย (hot zone, warm zone, cool zone)
  5.  การจัดทีมต่าง ๆ ในการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล ได้แก่ hazmat team, decon team เป็นต้น
  6.  เทคนิคการจัดการสารเคมีรั่วไหลโดยใช้วิธีการกักกัน (confinement), การเก็บกัก (containment)
  7.  ฝึกซ้อมการเข้าระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล  ระดับต่าง ๆ โดยสมมติเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล,การแบ่งทีมในการเข้าระงับเหตุพร้อมจับเวลาของทีมแต่ละทีม,การใช้    เทคนิคกักกัน,เก็บกักและการแบ่งพื้นที่สารเคมีรั่วไหล

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ         

ผู้เข้าร่วมอบรม : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

วิธีการอบรม : การบรรยาย , การทำกิจกรรม workshop/ Role Play, การศึกษาจากวีดีทัศน์และ case study

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา : 1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สิ่งที่ได้รับหลังผ่านการอบรม 

 เมื่อมาอบรมกับเราท่านจะได้รับ
ใบประกาศวุฒิบัตรผ่านการอบรมหรือใบเซอร์
อย่างเป็นทางการ 1 ฉบับ/ท่าน


 


ภาพบรรยากาศการอบรม

-อบรม-จป-หัวหน้างาน-ชลบุรี

-อบรม-สารเคมี-อบรมจป-หัวหน้างาน-อบรมที่สูง-อบรมเครน

-อบรมนั่งร้าน-อบรมชลบุรี-หลักสูตรจป-หลักสูตรนั่งร้าน-หลักสูตรหัวหน้างาน-อบรมชลบุรี

-อบรม-ช่างไฟฟ้า-อบรมเครน-อบรมที่สูง-อบรมชลุรี-อบรมจป

-อบรม-ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ชลบุรี

 

สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

 

 

เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 

 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน

 

  

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา
 

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนาเรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ลูกค้าบางส่วนของเรา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรมกับเรา 
มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 1,050,332