หลักสูตร อบรม การยศาสตร์

หลักสูตร : การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย

( Ergonomics for Occupational Health and Safety )

หลักการและเหตุผล

          การยศาสตร์ (Ergonomics)เป็นการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านชีววิทยาของมนุษย์และวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ากับคนงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของเขา เพื่อให้คนงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน และได้ผลผลิตสูงสุด  จึงเกี่ยวข้องกับการปรับงานให้เข้ากับความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งข้อจำกัดของคนงาน การเรียนรู้ความสามารถ และข้อจำกัดของมนุษย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการออกแบบทางวิศวกรรม เช่น  เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการออกแบบลักษณะและวิธีการทำงาน ให้เกิดความเหมาะสมกับมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้มากที่สุด  เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานได้ดีขึ้น  เร็วขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น การใช้การยศาสตร์จึงส่งผลเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรและองค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการยศาสตร์กับการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หลักการของกายศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

 

เนื้อหาการอบรม

  1. ความหมายและความสำคัญของการยศาสตร์ (Ergonomics)
  2. องค์ประกอบของการยศาสตร์
  3. การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
  4. การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์
  5. Workshop การปรับปรุงงานตามหลักการทางการยศาสตร์

 

วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ         

ผู้เข้าร่วมอบรม :  เจ้าหน้าที่  หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจ

วิธีการอบรม :   การบรรยาย / การทำกิจกรรม workshop /การศึกษาจากวีดีทัศน์/ case study

สถานที่อบรม :  บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ระยะเวลา :  1 วัน (เวลา 09.00 – 16.00 น.)


ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิต

และอาชีวะอนามัยความปลอดภัย

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

เขตพื้นที่

บุคคลทั่วไป

 สมาชิก

รายละเอียด
หลักสูตร

ขอใบเสนอราคา

จองอบรม

22 อังคาร 17 ต.ค. 2566 การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัยอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
23 อังคาร 14 พ.ย. 2566 การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัยอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
24 เสาร์ 16 ธ.ค. 2566
( อบรมวันเสาร์ )
การยศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัยอบรมออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์

( Zoom Online )

2,000.-  1,800.-
Visitors: 1,163,061