TPD0234-หลักสูตร- การบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยง

หลักสูตร : การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

( Hazard Identification and Risk Assessment )

หลักการและเหตุผล

            การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification) และประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน  ( Risk  Assessment )  เป็นวิธีการและขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงาน ที่ครอบคลุมขั้นตอนการทำงาน  สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  การอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ การวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนที่ระบุลำดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการทำงาน ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพื่อนำมาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงอันตรายและการชี้บ่งอันตรายพร้อมการค้นหาอันตราย
  • เพื่อฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำการวิเคราะห์งานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของส่วนงาน,แผนกที่ตนเองรับผิดชอบ

 

เนื้อหาการอบรม

  1. ความสำคัญและความรู้เบื้องต้นการประเมินความเสี่ยง,การค้นหาอันตรายและชี้บ่งอันตราย
  2. หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย และกระบวนการการประเมินความเสี่ยง,การค้นหาอันตรายและชี้บ่งอันตราย
  3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
  4. เทคนิคและวิธีการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

           4.1  ฝึกปฏิบัติจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของงานตนเอง

           4.2 มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมดำเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในส่วนงานของตนเองทุกงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

        

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ       

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop 

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม : หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา :  1 วัน

สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

Visitors: 1,149,136