หลักสูตร-ขับขี่อย่างปลอดภัย-ชลบุรี ขับขี่ปลอดภัยสมุทรปราการ การขับรถและดูแลรถสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตร : การขับขี่อย่างปลอดภัย

( Safety Drive )

หลักการและเหตุผล

            การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยในการทำงานเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ แต่รวมไปถึงความปลอดภัยนอกงานของสมาชิกในองค์กร การรณรงค์ที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยนอกงาน ซึ่งอยู่วิถีชีวิตของทุกคนคือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้ยานยนต์ ในการรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย  (Safety Drive) เพราะชีวิตของคนทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์  การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรสนับสนุน เพราะนอกจากขับรถได้ สิ่งสำคัญคือเทคนิคการขับขี่รถอย่างไรให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์และจักรยานเบื้องต้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการ รณรงค์ความปลอดภัยนอกงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร

 

เนื้อหาการอบรม

 1. การเตรียมความพร้อมของรถก่อนนำมาใช้งาน  ดูแลรักษารถยนต์ จักรยานเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ( รถ OK คน OK )
 2. เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย
 3. หลักสำคัญของการขับรถ
 4. วิธีขับรถอย่างปลอดภัย
 5. การประเมินความเสี่ยงและการคาดคะเนอันตรายของการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์
 6. การขับขี่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย และจุดอับของการขับขี่ที่ควรระวัง
 7. เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
 8. เมื่อรถตกน้ำควรทำอย่างไร
 9. จิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่
 10. กรณีศึกษา (Case Study), วีดีทัศน์ส่งเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่
 11. ทบทวนกฎจราจรและมารยาทการขับขี่ที่ถูกต้อง
 12. ภาคปฏิบัติในการสอนเทคนิคการเตรียมความพร้อมของรถก่อนนำมาใช้งาน  และการขับขี่

 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ                                

ระยะเวลา :  1 วัน

วิธีการอบรม : การบรรยาย, Workshop, วีดีทัศน์  สถานที่อบรม :  บริษัทฯ ลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าจัดให้

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานที่ใช้พาหนะรถยนต์และรถจักยานยนต์

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้ 

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าสามารถ โทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 033-135-009 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com หรือ Fax : 038-387-719 ***

** อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line เพื่อติดตามอัพเดทข่าวสาร รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาอื่นๆ เพียงท่าน กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ **
เพิ่มเพื่อน
Visitors: 836,358