หลักสูตร อบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ เทคนิค (จป.เทคนิค)

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

หลักการและเหตุผล       

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนดให้นายจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 คน ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค โดยกำหนดให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการข้อ ๑(๒) ถึง (๕)  ในการมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามเวลาที่กำหนดไม่น้อยวันละ 1 ชั่วโมง   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใด อย่างหนึ่ง (๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่าหรือ (๒) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด

 

วัตถุประสงค์

  • มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยได้
  • สามารถบ่งชี้อันตรายในสถานที่ทำงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการดำเนินการป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานตามบทบาทเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคได้

 

เนื้อหาการอบรม

หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 3 การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย

หมวดวิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติและควบคุมอันตราย

 

วิทยากร : วิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน       

วิธีการอบรม :  การบรรยาย , วีดีทัศน์ความปลอดภัยในการทำงาน, workshop

สถานที่อบรม : บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้ In-House Training,

ผู้เข้าร่วมอบรม :  ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลา :  3 วัน (18 ชั่วโมง)

Visitors: 1,155,052