หลักสูตรอบรมตามกฎหมาย

 

รวมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย | ให้บริการทั่วประเทศไทย | โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

หลักสูตร

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดการอบรม

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน
- ระดับหัวหน้างาน
- ระดับบริหาร
- ระดับเทคนิค

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้าง
ระดับบริหารทุกคนและสำหรับลูกจ้างที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ประจำสถานประกอบกิจการ

2. คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อบรมคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2549

 

สำหรับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้งใหม่ โดยให้อบรมภายใน 60 วัน 
หลังจากได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

3. อันตรายและวิธีการป้องกันอันตราย
จากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ 
สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน 
พ.ศ. 2547 

และประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัย
ในการทำงานในการป้องกัน
อันตรายจากรังสี

สำหรับลูกจ้างที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี 
โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน

4. วิธีการใช้และการบำรุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลสำหรับลูกจ้าง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร และการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2549

กรณีที่บริษัทฯจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน 
แสงสว่าง และเสียงดังให้แก่ลูกจ้าง

5. ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
เช่น การใช้เครื่องจักรรหัสสัญญาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานก่อสร้างโดยให้
อบรมเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

6. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สำหรับผู้ควบคุมงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับผู้ควบคุมงาน ที่ควบคุมการทำงาน
ของลูกจ้างที่เข้าไปทำงานในรูเจาะ รูขุด 
หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป

7. การใช้เครื่องตอกเสาเข็มและการใช้
สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในการตอกเสาเข็ม

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่บังคับเครื่องตอก
เสาเข็ม

8. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร
และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง

9. วิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกัน
อันตรายแก่ลูกจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

 

สำหรับลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์ 
และอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็นประจำ
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

10. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
เกิดภัยจากธรรมชาติ สำหรับงานก่อสร้างในน้ำ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างในน้ำ

11. ขั้นตอนและวิธีการรื้อถอน
ทำลายสิ่งก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำการรื้อถอนทำลาย
สิ่งก่อสร้าง โดยอบรมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน

12. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลสำหรับ
งานก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้าง ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ PPE

13. การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก 
หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้โดยสภาพ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น
และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

 

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร 
และเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักร

14. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น 
และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ
แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงาน
เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

 

สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็น ผู้บังคับปั้นจั่น 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

15. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น 
และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ
ปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
และการอบรมทบทวน
การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 
พ.ศ. 2554

 

สำหรับลูกค้าที่อบรมเป็นผู้บังคับปั้นจั่น 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
และทำงานมาแล้ว 2 ปี
หรือ โรงงานมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น
หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่น
ในสถานที่ทำงานหรือเมื่อมีการนำปั้นจั่น
ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

16. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงกา
รอนุรักษ์การได้ยินความสำคัญ
ของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน 
อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน
และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
โครงการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการพ.ศ. 2553

 

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณที่มี
ระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะ
เวลาการทำงาน 8 ชม. ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ 
ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถาน
ประกอบกิจการ

17. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับบริหาร

 

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง 
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างระดับบริหารของสถาน
ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท
ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2549 กำหนด

18. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานของสถาน
ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท
ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด

19. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง
เข้าทำงานใหม่

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างใหม่ โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน
และลูกจ้างทั่วไป

20. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยน
สถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัย
เสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม

ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยน
สถานที่ทำงาน หรือโรงงานมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่
แตกต่างไปจากเดิม โดยให้อบรม
ก่อนเริ่มงานนั้นๆ

21. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ

 

22. วิธีการแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย 
เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสาร
เคมีอันตราย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2556

 

สำหรับลูกจ้างที่ทำการขนถ่าย เคลื่อนย้าย 
และขนส่งสารเคมีอันตราย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

23. การควบคุมและระงับเหตุ
อันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

สำหรับลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับ
เหตุอันตราย โดยอบรมและทบทวนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

 

Visitors: 1,149,148