>รับสมัครวิทยากร safety, HRM, Account,

บริษัท ท๊อปโปรเฟสชั่นแนลแอนด์ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด  ในนาม Safety in Thai และศูนย์อบรม HRD ESIE CENTER  รับสมัครวิทยากรเข้าร่วมงาน ทั้งวิทยากรประจำและวิทยากรอิสระจำนวนมาก

1. วิทยากรกอบรม จป .บริหาร   จป.หัวหน้างาน  จป. เทคนิค  และคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)

(๑)  เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกียวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า สามปีหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้  หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการทํางานไม่น้อยกว่าสามปี  

ทั้งนี้  ต้องมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางาน ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

       เป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่น้อยกว่า หนึ่งปี  หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการทํางานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  สําหรับการฝึกอบรมเฉพาะข้อ  ๗  และข้อ  ๘

(๒) เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า  โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทํางาน  และมีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับ วิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี

 (๓) เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า  หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน  ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานมาไม่น้อยกว่าสามปี  และมีประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทํางานไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

2. วิทยากรเครน ปั้นจั่น

วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
    (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปี
    (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี
    (3) ช่างชำนาญการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นและหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 5 ปี
    (4) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปี

3.วิทยากรรถ  Forklift

วิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
    (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือเทียบเท่า 
และมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปี
    (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 3 ปี
    (3) ช่างชำนาญการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์และหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 5 ปี
    (4) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยายไม่น้อยกว่า 1 ปี


วิทยากรด้านการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์  ด้านคุณภาพ และการเพิ่มผลผลิต ด้านการบริหารธุรกิจการตลาด และอื่นๆ

คุณสมบัติ

(1) จบการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย

(2)  มีประสบการณ์ในการทำงานและการบรรยายไม่น้อยกว่า 10 ปี

(3) เป็นนักวิชาการ การวิจัย นักเขียน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยาย

(4) มีเทคนิคและใจรักในการเป็นวิทยากร

(5) เป็นผู้พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

(6) มีความคิดเชิงบวก

(7) ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาวิทยากรของสถาบันฯ


รับสมัครวิทยากร ,โค้ช ในด้านHr Safety และด้านบัญชี

Visitors: 1,163,057