ตารางอบรมจป-อบรม-จป.หัวหน้างาน-อบรม-จป.บริหาร-อบรม-คปอ-เขตพื้นที่ระยอง-ปลวกแดง-ศูนย์ฝึกอบรม HROD สาขา อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง มาบตาพุด

อบรม จป ระยอง ปลวกแดง หลักสูตร จป หัวหน้างาน ระยอง ปลวกแดง ระยอง มาบตาพุด แผนฝึกอบรมปี 2564/2021 ระยอง มาบตาพุด ปลวกแดง ตารางอบรม จป.หัวหน้างานอบรม จป.บริหารอบรม คปอ ศูนย์อบรม จป ระยอง ระยอง มาบตาพุด ปลวกแดง-อยุธยา-ปราจีนบุรี-สมุทรปราการ-นครราชสีมา-ระยอง-ชลบุรี   หลักสูตรอบรม-จป-หัวหน้างาน-จป-บริหาร-คปอ-ชลบุรี-สมุทรปราการ-ระยอง-อยุธยา-โคราช-นครราชสีมาความปลอดภัยอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอบรมจป หัวหน้างานอบรมจป บริหารอบรม จป ระยอง-อยุธยา-โคราช-อบรมจป หัวหน้างาน-สมุทรปราการอบรมจป หัวหน้างาน สมุทรปราการ, หลักสูตร อบรม จป หัวหน้างาน ระยอง จป บริหาร ราคาถูก จป เทคนิค คปอ ระยอง อบรมจป ระยอง มาบตาพุด อบรมจป ปลวกแดง ประจำปี 2564/2021 ระยอง ศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามกฎหมาย ระยอง, ตารางอบรม จป หัวหน้างานระยอง-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างานตาราง อบรม จป in-house-training 2020, ตารางอบรม จป หัวหน้างาน จป บริหาร คปอ จป เทคนิค ชลบุรี ระยอง พลาซ่า 1-2  นครปฐม นนทบุรี เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายแผนฝึกอบรมประจำปี 2563 ด้านความปลอดภัยในการทำงานระยอง จป หัวหน้างาน คปอ จป บริหาร จป เทคนิค จป เทคนิคขั้นสูง ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี อยุธยา ปราจีน โคราช นครราชสีมา แผนประจำปี 2563-2020 ระยอง อบรม จป ระยอง จป หัวหน้างาน อีสเทิร์นซีบอร์ด-ระยอง 

โปรแกรมอบรม จป. ปี 2564 (ระยอง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับหัวหน้างาน

สถานที่อบรม : โรงแรมอีสพาน่า

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 1,900 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

            

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

25

27-28 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

26

26-27 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

27

26-27 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

28

28-29 / เมษายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

29

14-15 / พฤษภาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

30

18-19 / มิถุนายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

31

21-22 / กรกฎาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

32

20-21 / สิงหาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

33

8-9 / กันยายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

34

28-29 / ตุลาคม / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

35

15-16 / พฤศจิกายน / 2564

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

36

13-14 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

 

 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับบริหาร

สถานที่อบรม : โรงแรมอีสพาน่า

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 1,900 บ.(ราคาไม่รวมVAT)

           

 
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

24

29-30 / มกราคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

25

24-25 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

26

24-25 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร

27

28-29 / เมษายน / 2564

หลักสูตร จป.บริหาร
28

12-13 / พฤษภาคม / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
29

16-17 / มิถุนายน / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
30

21-22 / กรกฎาคม / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
31

18-19 / สิงหาคม / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
32

8-9 / กันยายน / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
33

28-29 / ตุลาคม / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
34

15-16 / พฤศจิกายน / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
35

13-14 / ธันวาคม / 2564

 หลักสูตร จป.บริหาร
 
 
 

คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ

 (คปอ.)

สถานที่อบรม : โรงแรมอีสพาน่า

บุคคลทั่วไป : 2,300 บ. สมาชิก : 1,900 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

           
 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

25

25-26 / มกราคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

26

22-23 / กุมภาพันธ์ / 2564

หลักสูตร คปอ.

27

22-23 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

28

26-27 / เมษายน / 2564

หลักสูตร คปอ.
29

10-11 / พฤษภาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.
30

14-15 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร คปอ.
31

19-20 / กรกฎาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.
32

16-17 / สิงหาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.
33

6-7 / กันยายน / 2564

หลักสูตร คปอ.
34

26-27 / ตุลาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.
35

17-18 / พฤศจิกายน / 2564

หลักสูตร คปอ.
36

15-16 / ธันวาคม / 2564

หลักสูตร คปอ.

 

 

 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

สถานที่อบรม : โรงแรมอีสพาน่า

บุคคลทั่วไป : 3,500 บ. สมาชิก : 3,200 บ. (ราคาไม่รวมVAT)

            

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

หลักสูตร

สมัครอบรม

1

29-31 / มีนาคม / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

2

28-30 / มิถุนายน / 2564

หลักสูตร จป.เทคนิค

 

 

  

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 


ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม

จากกรมสวัสดิการแลคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

 

 มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 

สำหรับลูกค้าที่มาอบรมสัมมนา

 

 

 

 


แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2564/2021 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ระยอง (ศูนย์ฝึกอบรม สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง)

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

 
 
อบรม จป พื้นที่ ระยอง - คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม จป อบรม จ. ป เทคนิค ระยอง -อบรม จป ชลบุรี- อบรมความปลอดภัย ฟรี อบรม จ ป หัวหน้างาน In House - อบรม คปอ-อบรม หัวหน้างาน-อบรม จป บริหารงาน - ระยอง-มาบตาพุด อบรม จป ระยอง - อบรม จป ที่ไหนดี ระยอง

 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร : 033-135-009086-369-9225, 098-281-9879

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-234-5669, 063-268-1079

ส่งข้อมูลทาง E-mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

 

  


Visitors: 836,356