ตารางอบรมจป-อบรม-จป.หัวหน้างาน-อบรม-จป.บริหาร-อบรม-คปอ-เขตพื้นที่ระยอง-ปลวกแดง-ศูนย์ฝึกอบรม HROD สาขา อีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง

 

แผนฝึกอบรมและตารางอบรม ปี 2560/2017 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน  เขตพื้นที่ระยอง (ศูนย์ฝึกอบรม สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง)

อาทิเช่น หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ), 

หลักสูตร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย

สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ

ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

"In-house Training และในแบบ Public Training"  

      โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่ง

เป็นที่ ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม 

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้อง

ตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานแรงงานภาค เอกชล ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่าง

ไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้า

ที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร

ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในกาทำงาน

(คปอ.) ร่วมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความ

ปลอดภัยในการทำงาน  

 ภาพการอบรม จป. ของทางบริษัท ท๊อปโปรฯ

 


วีดีโอ ผู้ที่อบรมด้าน จป. จากบริษัท ท๊อปโปรฯ

รหัส (code)

 หลักสูตรประจำปี 2560

ราคา

(ไม่รวม Vat) 

จำนวนวันอบรม   

สถานที่อบรม :ศูนย์ฝึกอบรมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง 

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

ST-0201

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

(Safety officer in Supervisor Level)

2,100

1,800

2

12-13

2-3

2-3

4-5

3-4

1-2

6-7

3-4

31-1

5-6

1-2

30-1

ST-0202

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Safety officer in Executive Level)

2,100

1,800

2

16-17

23-24

23-24

27-28

18-19

8-9

11-12

10-11

7-8

19-20

16-17

14-15

ST-0203

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(Safety officer in Technical Level)

3,500

3,300

3

 

8-10

 

 

 

12-14

 

 

 

17-18

 

 

ST-0204

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(Occupational Health and safety Committee)

2,100

1,800

2

24-25

9-10

16-17

20-21

25-26

15-16

27-28

17-18

14-15

12-13

9-10

7-8

ST-0205

เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

(Installation of Scaffolding and Inspection Technic)

4,500

4,000

2

 

6-7

 

 

16-17

 

 

23-24

 

 

21-22

 

ST-0206

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

(Safety of Working Scaffolds)

3,000

2,500

1

18

 

 

24

 

 

31

 

 

24

 

 

ST-0207

การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น

(First Aid & CPR)

3,000

2,500

1

 

21

22

 

30

21

26

29

21

18

29

6

ST-0208

ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง

(Safety for Working at Height)

3,000

2,500

1

 

 

17

 

 

20

 

 

27

 

 

13

     แนะนำหลักสูตรด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

QC-0201

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

3,500

2,500

1

 

16

15

 

22

22

20

30

19

26

15

21

QC-0202

 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Production and Improvement) 

4,500

3,000

1

 

16

10

 

15

23

21

28

22

27

28

22

QC-0204

การวางแผนและวัดระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน  ( Preventive Maintenence)   

4,500

3,000

1

10

 

21

25

24

29

18

24

6

25

23

20

QC-0205

ความสูญเสีย 7 ประการ  (7 Westes)

5,000

4,500

1

 

 

14

 

 

7

 

25

19

 

24

19

QC-0206

QC 7 Tools กับวิธีแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC 7 Tools & Solution of Quality Control)

4,000

3,500

1

 

25

9

 

23

30

19

22

13

10

15

25

QC-0207

การบริหารคลังสินค้าด้วยระบบ  ABC  (ABC System for Warehouse Management ) 

5,000

4,500

1

 

 

16

 

31

26

25

16

28

31

30

18

QC-0209

การตรวจประเมิน 5 ส. แบบ AI   (5 S Audit by AI: Appreciative Inquiry)

4,500

3,000

1

12

 

 

19

 

 

19

 

 

16

 

  ขั้นตอนการสมัคร

1. ท่านที่สนใจสามารถ คลิก” ลงทะเบียนที่ต้องการสมัคร หรือ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครอบรมด้านล่างค่ะ

2. ดาวน์โหลด ไฟล์ จป. มาเรียบร้อยแล้ว ทำการกรอกข้อมูลใบสมัคร ค่ะ

3. กรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ 

4. เลือกไฟล์ ใบสมัครอบรม จป. และกดปุ่มส่งข้อมูล ค่ะ

 

ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

 

เต็ม

เต็ม

30-1

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

เต็ม

เต็ม

เต็ม

14-15

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

 

17-18 เลื่อนวัน

 

 

4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เต็ม

เต็ม

เต็ม

7-8

 
 


โปรแกรมอบรม จป. ปี 2561/2018 (ระยอง)


รุ่นที่

หลักสูตร

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ลงทะเบียน

1

จป. ระดับหัวหน้างาน

17-18

8-9

8-9

4-5

15-16

6-7

11-12

8-9

3-4

3-4

7-8

6-7

ลงทะเบียน

2

จป. ระดับบริหารงาน

9-10

13-14

26-27

18-19

3-4

18-19

17-18

16-17

17-18

16-17

13-14

27-28

ลงทะเบียน

3

จป. ระดับเทคนิค

 

 

14-16

 

 

11-13

 

 

26-27

 

 

19-21

ลงทะเบียน

4

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)

23-24

19-20

22-23

24-25

24-25

21-22

23-24

22-23

24-25

24-25

22-23

20-21

ลงทะเบียน

 

ประเภทวันที่อบรมหัวข้อการอบรมสถานที่อบรม
30 ธ.ค 2560ST-0201 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Supervisor Level)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
08 ม.ค 25614000024 - การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสากล (New) (Electrical System Installation)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
08 ม.ค 25614000023 - ผู้บังคับ ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น ๆHROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
09 ม.ค 25614000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
09 ม.ค 25614000004 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (Safety Officer for Management Level)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ม.ค 25614000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
17 ม.ค 25614000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
17 ม.ค 25614000002 - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน (Safety Officer for Supervisor Level)โรงเเรมวังสำราญ จ.ปราจีนบุรี
22 ม.ค 25614000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
22 ม.ค 25614000009 - การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย (Forklift Safety Drive)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 25614000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 25614000022 - ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิด ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่นHROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
23 ม.ค 25614000001 - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Health and Safety Committee)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
24 ม.ค 25614000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (Developing Safety Manual & Regulation)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี
24 ม.ค 25614000005 - การจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (Developing Safety Manual & Regulation)อีสเทริ์นซีบอร์ด (พลาซ่า 2) จังหวัดระยอง
30 ม.ค 25614000020 - ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (Controller using crane)HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

เขตพื้นที่ระยอง

  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของคุณลูกค้าสามารถโทร. PUBLIC TRAINING 

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 038-387-717 , 038-387-718 , 086-369-9225

หากท่านที่สนใจรูปแบบ IN-HOUSE TRAINING

สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 091-2345669, 097-2370949, 098-2819879 

ส่งข้อมูลทาง E-Mail : topprotpd@yahoo.com Fax : 038-387-719

หรือ ช่องทาง LINE , facebook = Safetyinthai.com 

 

 

 

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

Visitors: 87,268