หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน


สถาบันฝึกอบรม Safetyinthai

 

ได้รับอนุญาตจาก

ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบันรับรองฯ URS


 

 


เอกสารรับรอง


บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

 


 ได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรม
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน
                                                                                                               

 

  

ตารางอบรมหลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร คปอ.

สามารถอบรมได้ทั่วประเทศ

สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Online

 

 

รุ่นที่

วันที่จัดอบรม

ราคาไม่รวม VAT 7%

หลักสูตร จป

จองอบรม

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

133

4-5 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

เต็ม

134

7-8 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

135

18-19 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

136

20-21 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

137

22-23 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

138

25-26 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

139

27-28 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

140

29-30 / เมษายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

141

2-3 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

142

4-5 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

143

6-7 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

144

9-10 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

145

11-12 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

146

13-14/ พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

147

17-18 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

148

19-20 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

159

23-24 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

150

25-26 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

151

27-28 / พฤษภาคม / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

152

30-31 / พฤษภาคม  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

153

1-2 / มิถุนายน / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

154

6-7 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

155

8-9 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

156

10-11 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

157

13-14 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

158

15-16 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

159

17-18 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

160

20-21 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

161

22-23 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

162

24-25 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

163

27-28 / มิถุนายน  / 2565

1,500

1,000

หลักสูตร คปอ (online)

 อบรมหลักสูตรคปอ.

เราได้เปิดให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 20 สาขา ชลบุรี-ระยอง-มาบตาพุด

กรุงเทพ-นนทบุรี-สมุทรปราการ-ลาดกระบัง-สมุทรสาคร-นครปฐม-ปราจีนบุรี-สระบุรี-อยุธยา

นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-พิษณุโลก-ลำพูน-เชียงใหม่-สุราษฎร์ธานี-สงขลา

 

คปอ ชลบุรี

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ชลบุรี

 

 

คปอ ระยอง

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยอง

 

คปอ มาบตาพุด

 ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาบตาพุด

 

 

คปอ กรุงเทพ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรุงเทพ

 

คปอ สมุทรปราการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สมุทรปราการ

คปอ ลาดกระบัง

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลาดกระบัง

คปอ สมุทรสาคร

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สมุทรสาคร

 

คปอ นนทบุรี

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นนทบุรี

 

คปอ นครปฐม

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นครปฐม

 

คปอ สระบุรี

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สระบุรี

 

 

คปอ อยุธยา

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยุธยา

 

คปอ ปราจีนบุรี

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปราจีนบุรี

คปอ นครราชสีมา

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นครราชสีมา

 

 

คปอ ขอนแก่น

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขอนแก่น


 


คปอ อุดรธานี

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน อุดรธานี 

คปอ เชียงใหม่

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เชียงใหม่ 

คปอ ลำพูน

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลำพูน 

คปอ พิษณุโลก

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พิษณุโลก

คปอ สงขลา

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สงขลา

 

คปอ สุราษฎร์ธานี

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สุราษฎร์ธานี

 สถานประกอบกิจการใดบ้าง ?
ที่ต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 


 
 

 

ทำไมถึงต้องอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

 

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.๒๕๕๔

ระบุไว้ดังนี้

มาตรา ๑๓ ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทํางานบุคลากร หน่วยงานหรือคณะบุคคล

เพื่อดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบ

กิจการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียน

ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้นําบทบัญญัติ 

มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับ

กับการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน

โดยอนุโลม 

 

 

มาตรา ๕๖ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๖
หรือมาตรา ๓๒ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
และทางศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยท๊อปโปรฯ
หรือเซฟตี้อินไทยได้รับการขึ้นทะเบียน
ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จากกระทรวงแรงงานที่สามารถให้บริการอบรมด้านเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค

 

บรรยากาศการอบรม

เน้นทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน ในบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง

เนื้อหาเข้มข้นและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน


 

 

ศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม SAFETY

 

 


ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตร

เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจาก

หลาย
สถาบันฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ทำให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ

 "In-house Training และในแบบ Public Training"  

    โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาปะเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรอง

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 

      

 

เรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน
ภาคเอกชนที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า
โดยได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร
ระดับเทคนิคและคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(คปอ.) รวมถึงเรายังมีบริการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย
ในการทำงานฯ 
หลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คปอ.
สามารถอบรมผ่าน ZOOM / ออนไลน์ได้แล้ว เช่น
หลักสูตรจป.หัวหน้างานออนไลน์ จป.บริหารออนไลน์
คปอ.ออนไลน์ โดยผ่าน ZOOM

 

 

อย่าลืม!!! เป็นเพื่อนกับเราใน 

เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคา ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

  


เรามีบริการอาหารกลางวันและขนมเบรคให้ผู้เข้าอบรม

บริการดี อาหารอร่อย เมนูอาหารหลากหลาย กับบรรยากาศที่ดูสบายตาเหมือนได้มาพักผ่อน พร้อมเจ้าหน้าที่
ยินดีให้บริการตลอด
รับบริการให้เช่าสถานที่ อบรม-สัมมนา ประชุม, งานมงคล อื่นๆ
ขอขอบคุณลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการอบรม
กับบริษัท
เรา ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด มากกว่าหลายบริษัทชั้นนำ

Visitors: 955,325